Fidel Castro - Liv och verk på sju minuter

2017.02.06 Det var den ekonomiska blockad mot Kuba, som president Kennedy proklamerade 1961, som drev landet mot Sovjetunionen, skriver Tariq Ali i en skiss över Castros och Kubas gemensamma historia. Artikeln är ett utdrag ur Alis introduktion till en samlingsvolym med Castros tal.

Läsvärd antologi om eko-socialism

2017.02.06 Ställ om! från Bokförläggarna Röda Rummet ger en översiktlig beskrivning av klimat- och resurskrisen, möjliga utvägar, strategier för dem, behovet av kollektivt ägande och demokratisk styrning av produktionens var, vad, hur och hur mycket. Tyngst bland bidragen väger nog Richard Smiths ”Kapitalismen och förstörelsen av livet på jorden: Sex teser om hur mänskligheten kan räddas”, där författaren argumenterar för det systemskifte han försvarar utförligare i ”Green Capitalism – the God that Failed”.

Fler gynnas av nyliberalismens kris i USA

2017.01.20 Inte bara den rikaste procenten i USA har gynnats av nyliberalismens kris. Åtminstone de nio följande procenten har det också. Medan den fattigare hälften av USA:s medborgare fått sin andel av den samlade årsinkomsten halverad, från nästan 20 procent 1979 till 10 procent 2014, har denna grupp ökat sin andel från 23 till nästan 28 procent under samma nyliberala tidsperiod.. Läs mer

Finanskapitalism: ett perfekt osynligt hölje för hur makt utövas

2016.11.27 Långt efter USA i fråga om imperialistisk makt kommer Storbritannien. Men i fråga om den makt som uppstår ur finansiella tjänster till resten av världen är London City ett betydligt mäktigare nav än New Yorks Wall Street. Tony Norfield visar i The City hur och varför banker och finansinstitut etablerat sig och frodas i det brittiska finansiella systemet. Läs mer

Israels marin prejade Zeitouna på internationellt vatten

2016.10.18 Återigen har Israel hindrat Gazas fria kontakt med omvärlden. Israels marin beslagtog båten Zeitouna på internationellt vatten. Besättning och passagerare arresterades och snabbutvisades. Israels högsta domstol fastslog så sent som i augusti 2016 att det var fel att beslagta Ship to Gazas fartyg Estelle 2012. Domstolsbeslutet innebär också att israeliska staten ska betala Ship to Gazas rättegångskostnader på drygt 90 000 svenska kronor. Trots det beslagtog Israel båten Zeitouna. Hanterandet av kvinnorna ombord skiljde sig dock från tidigare år då de utvisades snabbt. En utdragen rättsprocess med utländska medborgare i arrest drar världen uppmärksamhet till konflikten vilket inte gynnar Israel.. Följ utvecklingen på https://shiptogaza.se/sv

Hunger, fetma och profithunger

Antalet feta personer i världen överstiger antalet undernärda sedan 2007. Precis som hunger och undernäring är relaterat till globala kapitalistiska intressen är övervikt och fetma det, något som två forskare i politisk ekonomi, Jonathan Nitzan och Shimshon Bichler, förbereder sig att studera. Än så länge finns bara ett arbetspapper men innehållet är intressant nog i sig. Det inleds med hur undernäringen i världen samvarierar med vinster i storföretag med stark anknytning till livsmedelsframställning. 2009 nådde de globalt dominerande koncernerna inom”agro-business”, Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Deere, DuPont och Monsanto, sina bästa profiter relativt index för de 500 största företagen i världen (Compustat 500): omkring 30 procent högre, efter att ha legat avsevärt under indexet bara några år tidigare. Samma år nådde antalet undernärda personer i världen en tydlig topp: drygt en miljard, mot omkring 850 miljoner några år tidigare. Nitzan och Bichler fortsätter med att skissera undernäringens politiska ekonomi, och efter att ha konstatera att det i världen idag är fler vuxna som är överviktiga än undernärda (13 resp 9 procent) ställer de en rad kritiska frågor om den i grunden onödiga fetman. En är denna: vilka politisk-ekonomiska krafter driver fetmaepidemin, inklusive dess motrörelse med anti-fetmamediciner, sjukdomsbehandling, dieter, kirurgingrepp och psykologisk behandling? Vi kan räkna med intressanta resultat framöver om Nitzan och Bichler lyckas lika bra som i sina tidigare analyser, till exempel av sjunkande oljebranschprofiter, relativt index, och krig i Mellanöstern.

Ett starkt försvar för Kubansk demokrati

"Om någon vill veta varför 'bröderna Castro' och PCC [Partido Comunista de Cuba] är så nedsvärtade och hatade av USA och dess allierade dissidenter … finns svaret här: trots alla svagheter i systemet och i den verkliga folkmakten, finns det en kontinuerlig strävan att göra den effektivare, så att suveräniteten blir sant nedlagd i folkets händer" De här är några rader ur Kubakännaren August Arnolds bok Cuba and its Neighbours. De är mycket aktuella efter president Obamas Kubabesök, hans tal där och hans föregivna omsorg om det kubanska folkets självbestämmanderätt. Läs mera.

Kan man mäta hur islamiskt ett land är?

Ja, svarar den inflytelserika New York-imamen Feisal Abdul Rauf. I sin bok Defining Islamic Statehood gör han ett försök att inifrån den religion han bekänner sig till, och i kritisk opposition till dess avarter, påverka den i demokratisk och allmänmänsklig riktning. Han gör det med hjälp av ett antal välrenommerade muslimska teologers utlåtanden om vilka värden som följer ur vad de betraktar som sann islam; går vidare med hur dessa värden kan uttryckas med olika samhällsmått – andel fattiga, index för jämlikhet, förväntad livslängd, utbildningsgrad, pressfrihet, korruption et c; låter bearbeta statistiken och kommer fram till vilka muslimska länder som bäst förverkligar islams bud – värde för värde. Bokens ansats är det första försöket att rangordna graden av trohet mot Koranen - och innebörden i Mohammeds ord och gärningar – mellan de muslimska ländernas, och författaren medger att ansatsen har brister. Den är dock intressant på många sätt, inte minst i de medverkande teologernas redovisning av vad som går att utläsa i etablerade urkunder, och vad som inte går att utläsa, till exempel krav på omvändelse mot utövare av andra religioner eller ateister. Eftersom en rad av de islamiska värdena inte är specifikt islamiska, utan allmänmänskliga, skulle många moderna välfärdsstater ranka högre än de muslimska på flera av värdeskalorna – något som dock inte framhävs i boken. I stället jämförs de enbart med varandra i en förhoppning om att de styrande i islamiska stater på efterkälken ska uppmärksamma landets placering och inse behovet av förändringar. Läs mera.

Israel vill köpa rättslös arbetskraft från Kina

Israel vill inte längre anlita palestinier och lider därför brist på billig arbetskraft. Nu har de hittat en lösning i migrantarbetare från Kina. Tanken är att importera dem via ett bemanningsföretag och neka dem allt arbetsrättsligt skydd. Läs mer i uppropet från Labour start.

Fördjupat om ISIS

Islamic State - The Digital Caliphate av Abdel Bari Atwan

Fenomenet ISIS är mycket mera än vad som normalt rapporteras i västmedier. ISIS har upprättat eget skolsystem, egen polis, vissa välfärdsinrättningar och upprätthåller sharia-ordningen med grymma, men förutsägbara bestraffningar. Det har gjort ISIS, inte välkomnad, men accepterad i stora delar av den rest av wassatteya – muslimer i den religiösa mittfåran - som är kvar i ISIS-behärskat område, eftersom det godtyckliga våld som förekom i striderna mellan Assad-regimens styrkor och rebellgrupper av olika schatteringar fått ett slut. Detta och mycket annat redovisas i boken Islamic State (Saqi Books 2015) av den palestinske journalisten Abdel Bari Atwan, tidigare redaktör för den arabiskspråkiga al-Quds al-Arabi och nu redaktör för nyhetssajten Rai al-Youm.

Atwan bekantar oss med ISIS ledningsstrukturer och ekonomi, den dödliga rivaliteten om ledarskapet över alla muslimer mellan ISIS ledare al-Baghdadi och al-Qaida-ledaren al-Zawahiri. Det är inte al-Qaida som sådan al-Baghdadi är emot, och efter ett tron-skifte, när al-Zawahiri är borta kan vi få se ett sammangående mellan de två terror-organisationerna, enligt Atwan.

Vi får vidare veta vilka de stridande grupper i övrigt är och hur ISIS rekryterat högutbildade it-tekniker via oövervakade och oreglerade sajter som Kik och WhatsApp. Undertiteln The Digital Caliphate syftar delvis på detta, men också på ISIS förmåga att synas i västmedier, medan wassatteya - som av många forskare konstateras gå mot en fördjupad förståelse för ett moderniserat och öppnare samhälle – förbises. Dialog och förhandling med ISIS skulle kunna stoppa terrorhandlingar, om än inte krig, men författaren hyser ingen förhoppning om att Väst ger sig in på en sådan linje. I stället slutar Atwan med ett uttalande som han instämmer i: tidigare CIA-chefen Leon Panettas förmodan att kampen mot ISIS blir ett trettioårigt krig, som dessutom kan behöva föras i de länder där terrorgrupper svurit sin lojalitet till al-Baghdadi och förklarat sig tillhöra islamiska staten: i Nigeria (Boko Haram), Somalia (al-Shabaab), Jemen, Libyen (Ansar al-Sharia) och annorstädes, till exemel i Pakistan, där ISIS "redan är populär" och arbetar hårt för att rekrytera "på gatorna och online" bland landets 180 miljoner invånare. Jan Enqvist

Fängslande roman om Spanien under Franco på 40-talet

Pojken som läste Jules Verne Norstedts, 2014

1947 har det gått åtta år sedan Francos fascister tog makten i Spanien. Men i bergstrakterna i det fattiga Andalusien fortsätter den republikanska motståndskampen i form av ett gerillakrig med nattliga räder mot civilgardet. I en liten by bor 9-årige Nino, son till en civilgardist, som upptäcker att hans mardrömmar egentligen är skriken från tillfångatagna motståndsmän som torteras i rummet intill hans eget. Deras kvinnor bor i byn och trakasseras och fängslas för att olagligen sälja ägg eller espartogräs att fläta korgar med, deras enda levebröd. Till trakten kommer den gåtfulle skogvaktaren Pepe Portugisen, som bor i en väderkvarn och lever av fisken han fångar i bäckarna. Han blir Ninos vän och idol och ger honom böcker att läsa av Jules Vernes. Så öppnas en ny värld för Nino, och han börjar förstå vad som egentligen pågår i hela Spanien. Nino lovar sig själv att aldrig bli civilgardist, men slits mellan lojaliteten med sin far, som knappast haft något annat val än att försörja sig som civilgardist, och de hjältemodiga gerillakrigarna, däribland Cencerro, en legend som efter sin död lever vidare i olika skepnader. Ingen talar högt om kriget, angiveriet lurar överallt, och Nino lär sig hålla tand för tunga med allt det han anar sig till. Av detta har Almudena Grandes skapat en spännande roman, där vardagen skildras med både smärta och vrede, värme och humor. Hon har besökt de bergstrakter där gerillan lyckades hålla sitt fäste flera år efter kriget, och boken är till stor del grundad på verkliga händelser och personer. Hennes skildring av detta stycke av ett fasornas Spanien där fascismen avrättade tiotusentals människor, med eller utan rättegång, har blivit en stor succé i den spanskspråkiga världen, och är utmärkt översatt till svenska av Yvonne Blank.

Därför har vi inte råd med de rika

Storbritannien är ett av Europas mest ojämlika länder, men också ett med många rättänkande akademiker, och därmed är ojämlikheten genomlyst och ifrågasatt på ett annat sätt än i Portugal, Grekland, Lettland, Litauen, Bulgarien och Rumänien, alla med högre Gini-index. Andrew Sayer är en av dessa akademiker. I sin nyutkomna bok Why we cannot afford the rich granskar han de olika försvaren för ojämlikhet som de rika lyckats dupera en stor del av den brittiska allmänheten med. Samma argument möter man bland svenska förmögna. Hans tes är - i stark förkortning - att de rikas rikedomar i huvudsak inte är intjänade genom aktivitet, alltså oförtjänade och oförtjänta. Dit räknar han räntor och utdelningar, men framför allt riktar han in sig på den vinstmaskin som bankernas kreditgivning är - deras "money by fiat", pengar som inte finns annat än som skulder på ett konto, men som omsider flyter från låntagaren in i bankerna och till deras ägare. Ytterst sällan är det genom eget arbete en förmögenhet skapas. Sayer granskar också de rikas konsumtion, där de tycks tävla med varandra om skrytbyggen: superbostäder och Titanic-kopior är två exempel. Tyvärr fungerar deras konsumtion och också mönsterbildande, och det är därför vi inte har råd med dem. Deras miljöfotspår - resursutarmning och CO2-emission - riskerar vår tillvaro på jorden. Sayer är långtifrån ensam i kören av brittiska akademiska kritiker av kapitalismens sentida excesser. Man kan nämna epidemiologer eller filosofer som Richard Wilkinson, Brian Barry, Vittorio Bufacchi och andra. Sayers bok drar samman rön från flera kritiker, vilket gör den extra läsvärd. Jan Enqvist

Vi säger nej till Natos flygövningar i Norrlands vildmark!

Den stora Nato-ledda flygövningen ACE 2015 intar sista veckan i maj och första i juni norra tredjedelen av Sveriges yta. Hela övre Norrland och en del av Norge blir en krigszon. På en yta större än Blekinge ska USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och andra Nato-länder få testa sina vapensystem.

Vid Vidsel Test Range, nordväst om Älvsbyn, har både militära makter och privata vapentillverkare under flera år fått testa sina robotar, missiler och drönare. Försvarets materielverk, FNV, bjuder ut ”Europas största” testområde för bland annat elektroniska vapen. Israel fick till exempel 2002 testa drönare i Vidsel, vilka senare användes mot civila mål i Gaza. Anna Ek, ordförande i Svenska Freds, säger till tidskriften Filter att det kan handla om ”företag som inte har någon koll på mänskliga rättigheter. Det kan också vara länder som är odemokratiska eller krigförande.”

I vildmarken väster om Luleå kommer fåglar som häckar, fjällrävar som föder ungar, älgar och renar som kalvar att i vår lamslås av öronbedövande buller från upp till 100 flygplan i luften samtidigt. Betesmarker, urskogar och fiskesjöar utsätts för skador av bomber och annat krigsmaterial.

Vi protesterar mot att Natos stora militära flygövning ACE 2005 hålls i Norrbotten – och för att göra saken än värre - är planerad till månadsskiftet maj-juni, den känsligaste tiden för djurlivet.

Vi protesterar mot att regeringen och FMV hyr ut en stor del av vårt land till utländska makter och företags militära vapenövningar.

Vi protesterar mot att Sverige genom ACE 2005 deltar i det geopolitiska spel som har fått namnet ”slaget om Arktis”.

Stockholm 20 april 2015

Tidskriften Kommentar, Sveriges Fredsråd (Artister för Fred, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svensk-Kubanska föreningen, Svenska Fredskommittén, Kvinnor för Fred, Irakiska Demokratiska Föreningen, Svensk-Irakiska Solidaritetsföreningen, Kurdocide Watch-CHAK), Kvinnor för fred, Arbetsgruppen mot radioaktiv krigföring ARK, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Jordens vänner, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen

Despotiska familjeföretag som stater, en bok om Arabiska halvön

Bitte Hammargrens bok (Gulfen. En framtida krutdurk. Leopards förlag 2014) handlar om de mäktiga och märkliga stater under despotiska familjeregimer som skapades med hjälp av västerlandet, först Storbritannien, sedan USA och fortfarande stöds av västmakterna. Författaren, mångårig korrespondent på bl a Svenska Dagbladet med Mellanöstern som huvudområde, kom förra året ut med närmare 500 sidor om GCC-länderna (i Gulf Cooperation council ingår Saudiarabien Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman). Hon uttrycker i förordet oro för att utvecklingen ska ha sprungit förbi boken innan den hunnit komma ut, men även om mycket hunnit hända i området – och kommer att fortsätta att göra det – tjänar boken väl det jag uppfattar som dess huvudsakliga syfte – att ge läsaren bakgrundskunskap om området för att själv bättre kunna bedöma de dagliga nyheterna. Denna bakgrundskunskap gör tyvärr inte dagsnyheterna mer begripliga eller njutbara: Att läsa nyhetstexter om hur USA tillsammans med Saudiarabien och andra GCC-länder bekämpar högerislamister i IS och samtidigt veta både hur USA agerat för och mot olika islamistiska rörelser tidigare och hur Saudiarabien agerar både inrikes-, regional- och globalpolitiskt är en obegriplig upplevelse. Skratta eller gråta? Dessa länder har beskrivits som stammar med flaggor och Saudiarabien som A house built on sand, (Helen Lackners bok om huset Saud, Saudiarabiens härskare).)) Ordet framtida i boken titel kunde kanske strukits, området är en krutdurk, även om den stora smällen ännu inte kommit.

Katarina Moberg

Democracy Now på Öppna Kanalen

Se den amerikanska, oberoende och globala teve-kanalen Democracy Nows nyhetssändningar i svensk teve! De visas varje vardag i Öppna Kanalen kl 8-9, 12-13 och 23-24. Om du har digitalbox finner du programmet på Com Hem – plats 450 och Telia – plats 500. Du kan också se deras nyhetsinslag på www.democracynow.org

”Kubas imponerande insats mot ebola”

"”Den insats som utförs av detta lilla land och dess läkare sätter USAs bidrag i skamvrån.” Ledare i New York Times, 19 oktober 2014

Kuba har sänt över 400 läkare och sjuksköterskor till o mråden med ebolasmitta i Sierra Leone, Liberia och Guinea. USA har skickat 500 militärer…

Ship to Gaza seglar igen

"... Som tidigare meddelats har paraplyorganisationen Freedom Flotilla Coalition beslutat att utmana den olagligliga och inhumana blockaden genom att återigen segla en fartygskonvoj till Gazaremsan. Vid mötet i Göteborg beslutade därför vår förening att … delta i denna aktion. Liksom vid tidigare aktioner 2010, 2011 och 2012 så kommer föreningen att inköpa och utrusta ett fartyg för detta syfte. Målet är att segla till Gazaremsan under våren eller sommaren 2015" (ur pressmeddelande från Ship to Gaza)

Bra att Palestina erkänns, men vad händer med Västsahara?

2012 beslutade den svenska riksdagen att Sverige ska erkänna den västsahariska staten, men den dåvarande alliansregeringen verkställde inte detta beslut. Nu har vi en ny svensk regering.När kommer erkännandet av Västsahara? Läs mer: http://www.vastsahara.net

Här hittar du ett urval intressanta artiklar, debattinlägg och länkar till hemsidor med radikalt innehåll.

Systemkris för kapitalet?

Första delen av artikeln innehåller Andrew Klimans kritik av Jonathan Nitzans och Shimshon Bichlers artikel Systemic fear. I andra delen svarar de på kritiken.

Översikter

TCO:s Rio Ranking (samband mellan energi, miljö och klimat)

Radicalphilosophy.com
zcommunications (rekommenderas av John Pilger)

North American Congress on Latin America (nyheter, analys, debatt)

New Left review (sammanfattningar av artiklar i NLR)

Sceptical Science (granskar vetenskapligt klimatskeptikernas argumentering)

Tankeverket (brygga mellan politisk teori och praktik)

Mellanöstern
Saudiarabiens regionala dominans ökar med Trumps stöd
2017.06.18 Saudiarabien försöker isolera den lilla grannstaten Qatar genom att skära av dess försörjningsleder. Det kan tyckas motsägelsefullt med tanke på att USA har sin flottbas i landet, men uppenbarligen var det just USAs, det vill säga Trumps, stödjande ord och pengar som gjorde att Saudiarabien tog ytterligare ett steg för att säkra sin dominans på arabiska halvön genom att försöka kväsa sin uppkäftiga lilla gasrika granne. Med ett nytt vapenavtal med USA värt 110 miljoner dollar är det lätt att anklaga andra för terrorstöd samtidigt som man bombar civila och försörjningsleder i Jemen. Terror?

Läs mera

Råvaror
Köp inga kakor med palmolja!
2017.06.12 Vet du hur många produkter som innehåller palmolja - i en butik nära dig? Kommentars Eva Brita Järnefors fick en lång lista när hon kollade. Palmolja är lika med skogsskövling i tredje världen - se vilka företag du ska bojkotta!

Läs mera

Noam Chomsky:
Människosläktets överlevnad hotad under Trumps välde
2017.04.24 Om bara några år kommer tiotals miljoner människor att fly från Bangladesh kustområden, när havsnivån stiger till följd av att isen i Antarktis nu smälter mycket fortare än beräknat. När Himalayas glaciärer krymper, förstörs vattentillgångar, och 300 miljoner indier har redan brist på dricksvatten. Mänsklighetens överlevnad är hotad, slog Noam Chomsky fast i ett föredrag vid 20-årsminnet av grundandet av den USA-baserade TV- och nyhetskanalen Democracy Now! den 5 december förra året.

Då hade den nyvalde USA-presidenten Donald Trump redan hävdat att klimatförändringen är en ”bluff”. Ett annat växande hot är kärnvapenkriget. Kärnvapenstaterna Indien och Pakistan ligger redan nästan i krig, och varje reellt krig skulle omedelbart övergå i kärnvapenkrig, varnade han. Samtidigt noterade Noam Chomsky att USA blir alltmer isolerat i världen, särskilt på västra halvklotet, där USA inte har några militärbaser kvar. Latinamerikas länder har sparkat ut den USA-styrda Internationella Valutafonden. Världen vänder sig nu mot Kina för ledarskap.

Läs, se och hör Noam Chomsky på Democracy Now!

Mellanöstern och Nordafrika
Stormaktsenvig med olja, gas, marknader och inflytande som mål och medel
2017.04.04 Svarar de fördelar som USA utvunnit genom Irakkriget och den följande ockupationen mot landets kostnader: 4 505 egna dödsoffer och tretusen miljarder dollar för att nämna några. Professor Arthur MacEvan konstaterar i artikeln Is it oil? att priset var högt, särskilt om syftet var att komma åt Iraks oljereserver för framtida utvinning i amerikanska oljebolags regi, något som Baathregimen förhindrade fram till 2003.

Mera troligt är det, menar han, att syftet var att skapa fritt tillträde och garantier mot nationalisering inte bara för USA-baserade oljebolag i ett framtida Irak, utan också motsvarande villkor för USAs övriga multinationella företag, men det gör inte priset mindre. Idag har Exxon koncessioner i delar av Irak, men också ryska, kinesiska och indonesiska operatörer är på plats i landet, som står fast vid den nationalisering av oljetillgångarna som Baath-partiet genomdrev 1972. Arthur MacEvan är professor emeritus på ekonomiinstitutionen vid Massachusetts universitet, Boston. Läs artikeln.

”Arabvärlden har blivit Putins favoritarena för att vidga den ryska influenssfären”, skriver Zainab Calkuttawala i artikeln How Russia Is Using Oil Deals To Secure Its Influence In The Middle East. Ett exempel hon ger är det intresse för ryska Rosneft som Glencore, ett Qatar-baserat företag visat, genom att köpa minoritetsandelar för 11,3 miljarder dollar, en affär som USA vill se som otillåten och i strid med sanktionerna mot Ryssland efter Krim-annekteringen. Zainab Calkuttawala är amerikansk journalist baserad i Marocko. Läs artikeln.

Jemen
Sju miljoner jemeniter svälter, vapenhandeln blomstrar
2017.04.02 Det är nu två år sedan den saudiledda koalitionen inledde flygattacker mot Jemen. Det som uppnåtts för såväl USA som Storbritannien är en blomstrande vapenförsäljning.   För Jemens befolkning är det död, svält och ett enormt lidande. Enligt FN är Jemen det värsta av fyra förutsedda svältområden 2017. Sju miljoner människor svälter och tio ytterligare miljoner är akut nödlidande.

Saudiarabien kan hålla kriget igång genom massiv vapenhandel med såväl USA som Storbritannien, en vapenhandel värd mer än tio gånger så mycket som dessa länders nödhjälp till Jemen. I kontrollrummen där flygattackerna styrs sitter personal från USA och Storbritannien.

Obama var inblandad i detta krig, Jemen var ett av de länder där drönare användes istället för att riskera livet på egna män på plats eller dras med långa internationella rättsprocesser för att ställa misstänkta ”terroristledare” till svars. Trump nöjer sig inte med drönare. Han hade inte varit president många dagar innan han var ”great” nog att skicka 30 elitsoldater, till en liten jemenitisk by för att ”samla information”.  Några timmar senare var en av amerikanerna och 29 bybor döda. Byn Ghayil är liten och ligger långt från Washington, men i nättidningen the Intercept  rapporterade Iona Craig. Patrick Cockburn refererar  Iona Craigs artikel och skriver om varför Trump inte borde vara i Jemen. I Open democracy har Helen Lackner skrivit flera artiklar om kriget i Jemen, varför det pågår, vilka som vinner på det och vilka som förlorar. Helen Lackner har bott och arbetat i Jemen i många år, på 70-talet i Aden som lärare och skribent, senare på andra platser. Hon är verksam som landsbygdsrådgivare och författare. I oktober kommer Yemen in Crisis: autocracy, neo-liberalism and the disintegration of a state ut på Saqi books.

Klimatet
Allvarlig forskarvarning: Mänskligheten kan vara utdöd inom tio år
2017.03.30 Aktuella temperaturmätningar har fått Sam Carana och hans medarbetare på arctic-news.blogspot.com att publicera en allvarlig varning: mänskligheten kan vara utdöd inom tio år. I politiska och ekonomiska fora ordineras fortfarande tillväxt för att finansiera de åtgärder som stigande koldioxidhalter och temperaturer kräver, om vår nuvarande livsföring ska kunna bibehållas något så när.

Alltmer pekar på att det är en medicin till döds, se t ex en artikel av Christopher Wright och Daniel Nyberg, som med begreppet creative self-destruction anger den inslagna vägen. Att vi redan gått för långt på den framgår av temperaturer uppmätta i arktiska områden, som förvånar till och med de forskare som specialiserat sig på detta.

Läs artikeln (engelska)

Latinamerika
En ung Fidel Castro reser till Latinamerika och möter våldet mot ledare för demokrati
2017.03.29 En ”demokratisk vår” sprider sig över den latinamerikanska kontinenten efter andra världskrigets slut. Fidel Castro blir 1948, som ung juridikstudent, inbjuden av Argentina. Då är han 21 år gammal och imponerad av Juan Peróns antiimperialistiska politik. Han deltar i den nionde Pan American Conference som hålls i Bogotá. Fidel Castro träffar Jorge Eliécer Gaitán, ledare och presidentkandidat från Colombia. En halvtimme innan ett andra möte med honom, dödas Gaitán av en lejd mördare.

Attentatet sätter stopp för en progressiv utveckling i Colombia. Och sparkar igång ett allmänt uppror – Bogotazo - som följs av förtryck under en period, kallad La Violencia. Denna erfarenhet ger Fidel Castro insikten om de demokratiska rörelsernas politiska begränsningar i Latinamerika och han förstår behovet av revolutionärt våld, skriver Ernesto Semán i artikeln Democracy in the Americas, the Revolutionary Way. Ernesto Semán är lärare i historia vid University of Richmond´s Jepson School of Leadership Studies i USA. Artikeln är publicerad av Nacla – nacla.org - som har rapporterat om Amerika sedan 1967. Läs mera (på engelska) .

Läs nera (engelska)

Dags för självkritik
Bärs vår tids kapitalism upp av vänstern?
2017.03.27 I en tid när globalt marknadstänk triumferar, rikedom koncentreras till allt färre multimiljardärer, när naturtillgångar skövlas och hela jordens yta förändras av tillväxttänkande – då intresserar sig vänstern för individuella rättigheter, minoriteter och öppna gränser. Vänstern har förlorat stöd bland lägre samhällsklasser och har en agenda som bättre passar urban medelklass, skriver Johannes Heuman i Respons.

Kritik mot kapitalismen är inte i förgrunden. I Frankrike upprörs t ex vänstern ständigt över att få invandrare sitter i parlamentet. Att mycket få ledamöter kommer från arbetarklassen kan däremot passera.

Läs artikeln

Imperialism
Imperialismens fyra nya pelare
2017.02.04 Hur skiljer sig nutida imperialism från kolonialtidens plundringar? Ismael Hossein-Zadeh vid Drake University i Iowa ser åtminstone fyra skillnader:

De fördelar för nationen och dess befolkning som kolonialväldena förde med sig saknas i den nyimperialistiska eran, bland annat blir de krig för dyra som tidigare slagit ner motståndet mot kolonialväldena.

Vidare måste, i den koloniala krigs- och ordningsmaktens ställe, hot mot nationens säkerhet uppfinnas, för att fortsatt säkra de intressen som det militär-industriella komplexet har, i förening med ett omfattande säkerhets- och undersättelseväsende.

En tredje skillnad är att i en nyimperialistisk regim sker plundringen mer globalt utspritt och riktar sig också inåt nationen, mot dess befolkning.

Fjärde väsentliga skillnaden är att metoderna för att underkuva nationer som sätter sig till motvärn inte behöver bygga på militär makt: författaren nämner ”demokratiska” statskupper, fabricerade inbördeskrig och ekonomiska sanktioner.

Botemedlet mot nyimperialismen, i vilken arbetare i olika länder ställs mot varandra, är mellannationellt fackligt samarbete – koncern- och branschvis – förutan vilket kapitalets maktövertag kommer att bestå och befästas.

Läs artikeln

Maktbalansen
Rysslands andel av militärutgifterna har minskat sedan 2000
2017.01.30 ”Även om man mäter hur mycket länder lägger ned per capita på militären så hamnar Ryssland långt ner, till och med lägre än Sverige.

Det skriver journalisten Hans Hjälte som med hjälp av Fredsinstitutet Sipris statistik ifrågasätter Totalförsvarets Forskningsinstituts argument att Ryssland rustar upp.

Läs artikeln

Mellanöstern
Än har Jemens flyktingar inte nått Europa, än är Saudiarabien västs allierade
2017.01.29 Kriget i Jemen går vidare. Två miljoner är på flykt. Är det för att de ännu inte nått Europa som de krigsbrott som driver dem på flykt får så liten uppmärksamhet globalt?

Befolkningen saknar mat, trygghet och frihet. Samhället fungerar inte, så där finns ingen hjälp att få. Frivilligorganisationer har allt svårare att arbeta. Epidemier sprider sig.

Kriget pågår för att det tjänar de krafter som utsett Jemen till en av spelplatserna för maktkampen mellan de regionala makthavare som säger sig företräda shiya respektive sunnimuslimer. Och för att ingen global stormakt är intresserad av att stoppa det. Den enda av krigets parter som kan flygbomba – och gör det –, Saudiarabien, är samtidigt de s k västmakternas allierade i kampen mot IS. En obegriplighet i sig, en makt som terroriserar såväl sin egen befolkning som grannländernas i islams namn, är en samarbetspartner mot annan terrorism i islam namn.

Läs den jemenitiska författaren och historikern Bushra al-Maqtaris artikel i Feministiskt perspektiv.

Läs rapporten

Miljardärerna och miljarderna
Så här fungerar vårt ekonomiska system
2017.01.20 Åtta personer äger lika mycket som världens fattigaste halva, visar Oxfams uppmärksammade rapport

”Vårt ekonomiska system har lett till att dessa extrema ekonomiska skillnader kan förekomma, och vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma”, skriver Oxfam.

Rapporten visar också att många av världens rikaste inte har tjänat sina pengar själva. Så många som hälften av världens dollarmiljardärer har fått sin förmögenhet på grund av arv eller priviligierade relationer med regeringar. Oxfam listar också ett antal felaktiga uppfattningar om ekonomi: att marknaden alltid har rätt, att företag måste maximera vinst och att BNP är ett bra mått på framgång. Rapporten kommer också med en rad lösningar. På Oxfams sajt  kan du också hitta listan över de värsta skatteparadisen.

Läs rapporten

USA-valet
Liberalismen är inte längre odödlig
2016.12.11 I presidentvalkampanjen kunde Hillary Clinton spendera långt mer pengar än Donald Trump och hade dessutom media på sin sida. Trump saboterade sina egna chanser genom att vara en skitstövel. Trump skulle inte vinna, kunde inte vinna, och ändå så vann han. Han talade nämligen till en vit arbetarklass som lämnats vind för våg och som ingen annan ens låtsades bry sig om, skriver Malcom Kyeyune på sin blogg under rubriken ”Ser du mörkret, Skorpan”.  I den nya värld vi vaknar upp till så tappar sakta men säkert gamla kartor över vänner och fiender sin relevans, och för vänstern väntar en uppgörelse som är både nödvändig och dödligt allvarlig. Vänstern har förvandlat saker som ”rasism” och ”främlingsfientlighet” till någon sorts socialt virus, en sjukdom som du drabbas av om du är lat, fet, och vit. Stora grupper av människor har gjorts till politiskt spetälska, som det är ok att förlöjliga. 

Läs mera

Kurdisk framtid
Samir Amin: Ett, två, tre Kurdistan?
2016.12.04 De folk som ingick i det Osmanska riket gick olika vägar mot nations- och statsbildning. I några ledde en europeiskt influerad och enbart nationalistisk kamp till nya stater, medan föreställningen att höra till en nation var outvecklad i de områden av riket där en bondekultur förhärskade, bland dem de kurdiska områdena. Den här bakgrunden är viktig när man diskuterar de kurdiska anspråken - autonomi? oberoende? enhetlig stat? - skriver ekonomen Samir Amin i en jämförelse av de olika staternas tillkomsthistoria.

Läs mera

USA-valet
Valet av Trump betecknar slutet för liberal kapitalism
2016.11.29 Vi lever i en tid av upplösning, skriver Mellanösternreportern Patrick Cockburn. Även om den politiska och ekonomiska situationen skiljer sig åt mellan USA, Europa och Mellanöstern, råder samma missnöje och avståndstagande från status quo, men det finns inte många idéer om vad som skulle kunna ersätta det. I stället är fältet fritt för demagogi och orealistiska löften. Trump kommer i viss mån att tyglas av etablerade institutioner, men även om hans administration inte strävar efter att spränga världen i luften, kan den göra det av ren idioti.

Läs mera

C H Hermansson:
Sverige i det imperialistiska systemet – En lång historia av utsugning
2016.11.01 ”Svenskt kapital är sammantvinnat med kapital från andra kapitalistiska länder, skriver Carl Henrik Hermansson (1917-2016). En folkkär partiledare, socialist, forskare och författare som nyligen har lämnat oss. Han skrev böcker om den svenska storfinansen, artiklar om förmögenhetsutveckling och klasser samt medverkade också i Tidskriften Kommentar.

Vi återpublicerar C H Hermanssons artikel Sverige och det imperialistiska systemet – En lång historia av utsugning (Kommentar nr 5-6/83). Då kallades ekonomisk utsugning för imperialism. Idag talar man om ”globalisering” i syfte att dölja storbolagens tävlan om att dominera världsmarknaden.

C H Hermansson analyserar här i ett historiskt perspektiv den svenska kapitalexporten och det internationella beroendet för Sverige som en imperialistisk stat fram till början av 1980-talet. En utveckling som fortsätter än i dag, oavsett styrande regering..

Läs mera

Tunisien
Fossilföretags rovdrift drabbar lokalt fiske
2016.10.25 Trots globala överenskommelser om ambitiösa miljömål fortsätter exploateringen av naturrikedomar att drabba såväl miljön som fattiga människor. Ögruppen Kerkennah vid Tunisiens östra kust är ett exempel på hur råvaruexploatering kan slå mot lokalbefolkning. Öarna hotas av försämrad havsmiljö och stigande havsnivå, en effekt av den globala uppvärmningen och de multinationella företagens exploatering av olja och gas.

Fiske är öbornas huvudnäring. Deras fredliga protester gäller såväl den påverkan olje- och gasexploateringen haft på havsmiljön och därmed deras försörjning, som företagets försök att dölja problemen. Protesterna har mötts med polisbrutalitet. Fem år efter Tunisiens revolt för bröd, frihet och social rättvisa orsakar det brittiska olje- och gasbolaget Petrofac folkligt missnöje. Tunisiens konstitution kräver såväl statlig suveränitet över naturtillgångar som transparens i kontrakt som gäller utnyttjande av dem. Trots det gör olje- och gasföretag enorma vinster och åtnjuter straffrihet. Artikeln är skriven av Hamza Hamouchene för ROAR Magazine.

Läs mera (engelska)

Puerto Rico 
Spirande motstånd i Amerikas äldsta koloni
Finanskrisen i USA har slagit hårt mot Puerto Rico. Landets styrande elit har försökt låna sig ut ur krisen, samtidigt med omfattande privatiseringar och skattesänkningar. En stor del av Puerto Ricos skulder ligger i händerna på USA-baserade ”gamfonder”. Dessa specialiserar sig på att köpa upp skulder i krisländer för en spottstyver och sedan klämma ur dem så mycket räntor de kan. Till ”skydd” mot detta antogs i somras en lag, som dels kommer att medföra ytterligare nedskärningar för folket, dels upphäver den puertoricanska regeringens suveränitet.

Puerto Rico är så beroende av import från USA, att om den upphörde, skulle landet bara kunna försörja sig med livsmedel i uppskattningsvis två veckor. Hälften av landets befolkning lever under fattigdomsstrecket. Puertoricanerna är USA-medborgare, men får inte delta i presidentval. Max Haiven beskriver en spirande proteströrelse i form av muralmålningar på San Juans gator.

Läs mera (engelska)

Ryssland och Nato:
Vem hotar vem?
Utgör Ryssland verkligen ett hot mot USA och grannländerna? Den frågan ställer sig Conn Hallinan, oberoende amerikansk journalist, kolumnist i Foreign Policy in Focus och fil dr i antropologi vid Kaliforniauniversitetet i Santa Cruz.

”Ryssland har två baser i Mellersta Östern och en handfull i Centralasien. USA har 662 baser runt om i världen och specialstyrkor grupperade i mellan 70 och 90 länder hela tiden. Förra året var specialstyrkor engagerade i 147 länder. USA är aktivt inblandat i fem krig och överväger ett sjätte i Libyen. Rysslands militära utgifter ska minska nästa år, och USAs kommer att överträffa Moskvas tiofalt. Vem verkar i denna jämförelse hotfull?”, frågar Conn Hallinan. I artikeln ”Baiting the Bear: Russia and Nato”, Counterpunch 4 maj 2016, tar han upp de båda sidornas, Ryssland och Nato, argument för fortsatt konflikt.

Läs mera (engelska)

Värdlandsavtalet granskat
NATO-flyg kan angripa annat land från svensk mark
Sveriges Riksdag godkände den 25 maj i år det såkallade värdlandsavtalet, som ytterligare befäster Sveriges redan omfattande samarbete med NATO och som innebär att militära styrkor från ett NATO-land kommer att kunna operera från Sverige. Folkkampanjen mot NATO har gjort en ingående granskning av avtalet, och finner bland annat: NATO-flyg kan komma att angripa ett annat land från svensk mark. NATO-styrkor i Sverige kan begära svenskt stöd till verksamhet utomlands.

Läs mera

Conn Hallinan apropå Påskupproret 100 år:
Amerikansk utrikespolitik en faktor bakom dagens terror
Det är hundra år sedan påskupproret på Irland. I kampen för nationell frigörelse använde aktivisterna bl a terror, som dödade få jämfört med dagens islamistiska attacker i Irak, Turkiet, Frankrike, m fl platser. Terrorn på Irland fördröjde befrielsen från Storbritannien och var en katastrof, konstaterar Conn Hallinan i en artikel i Counterpunch, som analyserar terror nu och då. Engelsmännen tog den som anledning för en våldsam motreaktion.

Islamistisk terror är vidrig och söker man förklaringar kan det framstå som om man ursäktar det oursäktliga.  Men diskussionen om varför den sker bör ta en utgångpunkt  i följderna av amerikansk utrikespolitik, skriver han och påminner om hur USA var med och skapade Osama bin Laden av dåtidens strategiska skäl.

Läs mera (engelska)

USA
Mat på bordet ingen självklarhet i USA
Miljontals familjer med barn i USA har inte alltid mat för dagen. Arbetslöshet och låga löner gör att pengarna inte räcker till. En majoritet av dessa fattiga familjer är beroende av olika federala matprogram.

I samband med finanskrisen 2008 ökade hungern kraftigt i USA för att sjunka något 2013. Det visar statistik som World Hunger Education Service har sammanställt i en rapport. År 2014 levde 46,7 miljoner människor i landet i fattigdom. De utgjorde 14,8 procent av befolkningen. Av dem var 15,5 miljoner barn.

”Det politiska systemet i USA, som borde syssla med invånarnas främsta problem” är ”inte inriktat på de fattigas angelägenheter”, skriver rapportförfattarna och nämner att: Hälften av statsbudgeten går i stället till utgifter för militär och säkerhet.

Läs mera (engelska)

Brasilien
Spelet bakom riksrätt mot presidenten
Den Brasilianska senaten röstade den 12 maj med stor majoritet för att ställa president Dilma Rousseff inför riksrätt för korruption. Formellt handlar anklagelserna om att hon brutit mot budgetregler genom att maskera ett underskott inför valet 2014. Många betraktar det hela som en kupp mot en folkvald president, med en återgång till nyliberal politik som egentligt syfte.

Hon är nu tills vidare ersatt av vicepresidenten Michel Temer, med starka band till Wall Street och vars nybildade regering består enbart av vita män. Samtidigt utreds Temer själv för mutor och korruption, vilket också är fallet med över hälften de senatorer som röstade för riksrätt. Temer och hans högerparti PMDB har aviserat en politisk högersväng och nedskärningarna inleddes omedelbart.

Tack vare Dilma Roussef och hennes arbetarparti PT hade tiotals miljoner fattiga och utsatta fått bättre livsvillkor, livslängd och skolor genom olika program som haft som mål att utrota fattigdom och ojämlikhet, skriver Andre Vltchek i nättidningen Counterpunch. Han berättar bl a om stora framsteg i slumområdena och bland ursprungsbefolkningen, snabba förbättringar i infrastruktur och ett blomstrande kulturliv. På detta har högern reagerat med välorganiserade kampanjer för att misskreditera PT-regeringen och destabilisera landet, skriver Vltchek och drar paralleller till Venezuela och Ecuador.

Läs mera (engelska)

Syrien
Snabb inflation urholkar Assadregimens folkliga stöd
Det syriska folket – den del som fortfarande är kvar i landet - är inte bara utsatt för de hot och förluster som inbördeskriget vållar. Också skenande priser på mat – alltmer en bristvara – och andra konsumtionsvaror har blivit ett svårt problem för familjerna. Hösten 2014 beräknade ekonomitidskriften al-Iqtisadi att en normalfamilj behövde 80 000 syriska pund (SYP) för att täcka levnadskostnaderna. Genomsnittslönen då var 25 000 SYP, så inte ens två löner skulle räcka för livets nödtorft. Lösningen hette två eller fler arbeten per person, att kräva mutor, att ta barnen ur skolan och sätta dem i arbete, hyra ut rum till flyktingar från andra regioner, sälja bilar och andra tillgångar, be om hjälp från släktingar och ta eventuella besparingar i anspråk. Ändå räcker det inte nu, med skenande inflation.

”Ju sämre levnadsvillkoren blir, desto tydligare uppenbarar sig den socio-politiska dimensionen av Syriens ekonomiska ruin”, skriver Aron Lund från Carnegie Endowment for International Peace. ”Assads styre har vilat på existensen av en centralstat som organiserat det allmänna och sörjt för service, löner och pensioner till miljoner syrier. Det systemet existerar fortfarande och upprätthåller ett väsentligt stöd för regeringen, men det urholkas av ekonomisk förfall.” Även om Assadregimen har framgångar i kriget kan regimen ”utvecklas från en institutionell statsapparat till en koalition av krigsherrar” vilket underminerar dess möjlighet att framställa sig som ”den sista barriären mot en permanent kollaps i Syrien”.

Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Kampen mot terror skapar terror – exemplet Jemen
USA och Storbritannien har tillsammans med Saudiarabien och dess regionala allierade återigen genom att  ingripa i ett annat land lyckats stärka terrorn istället för att bekämpa den.

Patrick Cockburn beskriver i Counterpunch hur USA och dess allierade alltsedan 11 september (2001) har misslyckats med att bekämpa terrorismen eftersom de prioriterat att bevara sin allians med Saudiarabien och andra kungadömen på arabiska halvön även när deras politik slagit hela länder – som Jemen – i spillror. Denna politik har istället skapat säkra tillflyktsorter för al Qaeda och ISIS.  

Saudiarabien ingrep i Jemens inbördeskrig mellan Houthistyrkorna och president Abd Rabbo Mansour Hadi eftersom de såg Houthi som shiamuslimer och därmed allierad till Iran. Och för att de anser att hela arabiska halvön bör stå under saudiskt herravälde. Som alltid kunde de räkna med stöd från USA och Storbritannien.

Patrick Cockburn skriver: ”… sedan USAs och Storbritanniens invasion i Irak 2003 har jag slagits av hur deras hela strategi bygger på önsketänkande om deras lokala allierades styrka och popularitet som vanligtvis tvärtom är fruktad och hatad…”

Se även dessa artiklar från Läkare utan gränser.

»Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Slutet för IS och kurdiskt status quo?
Vilka stater kommer det nuvarande krigs- och konfliktområdet i Mellanöstern att omfatta när kriget är över? Patrick Cockburn beskriver de deltagande staternas och styrkornas komplicerade beroenden i London Review of Books, och kommer fram till att IS som försvagats sannolikt kommer att besegras fullt ut, men att anhängarna förblir en kraft i Irak, Syrien och i den islamiska världen i övrigt. Vad som händer med kurdernas självständighetssträvanden är mer oklart. I det rådande skedet har kurderna en stark ställning, eftersom deras manstarka trupper – 120 000 soldater – är en effektiv och politiskt acceptabel motvikt till IS, särskilt med flygstöd från den USA-ledda koalitionen. Men vad händer med denna starka ställning när IS besegrats och kurdiska trupper på marken fullgjort sin roll? Återgår allt till det gamla: att kurdfrågan åter lämnas åt regionens makter, Irak, Syrien, Turkiet och Saudiarabien, att hantera?

»Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Fjorton år efter 11 september gör ”kriget mot terrorn” allt bin Laden hoppades på
Åren som gått sedan attacken på WTC 11 september 2001 har varit år av krig, avrättningar och tortyr. USA har med militärstyrd utrikespolitik till gigantiska kostnader fört sitt ”krig mot terrorn” – utan att lyckas. Under samma tid har islamisk extremism spridits i stora delar av världen och antalet flyktingar ökat. Övervakning och en rädslans kultur har spridits och USAs demokrati har begravts. Kriget mot terror har blivit ett krig av och för terror. I texten som publicerades i the Nation inför årsdagen av 11 september 2015 skriver Tom Engelhardt att Osama bin Laden och al Qaida inte hade resurser att åstadkomma detta, men lyckades få USA att göra jobbet.

»Läs mera (engelska)

Kina och världsekonomin
Kommer nästa finanskris att utlösas av Kina?
Strax efter nyår rasade börsen i Kina. Detta i förening med en rekordartad kapitalflykt, en vacklande yuan, krympande export och snabbt växande skuldsättning skulle kunna sätta igång en ny finanskris världen över, skriver Jack Rasmus i Counterpunch, Washington.

»Läs mera (engelska)

Moldavien och Ukraina
Hundratusentals barn kvar när föräldrar migrerar
I Moldavien saknar 100 000 barn en eller båda föräldrarna sedan dessa immigrerat för att få jobb. Detsamma gäller Ukraina där omkring 200 000 barn växer upp med en förälder eller med andra vuxna. Dessa barn tillhör en utsatt grupp, skriver Lisa Yanovich, forskare och lärare vid Foreign Service Institute i Washington. Hon har gått igenom forskningen som visar att barnen i båda länderna påverkas negativt både känslomässigt och i skolarbetet, men att varje barn reagerar olika. I Moldavien går 22 procent av dessa barn inte i skolan. I Ukraina blir många av barnen övergivna och ungdomsbrottsligheten är hög. Problemen blir större om det är modern än fadern som väljer att arbeta utomlands. Männen får främst byggnadsarbete i Ryssland och kvinnorna servicejobb i Italien. Föräldrarna från Ukraina stannar utomlands mellan 2 och 5 år. Deras önskan är att förbättra familjens ekonomi. Det går att jämföra situationen för de migrerade föräldrarnas barn med de flyktingbarn som i dag kommer till Europa, antingen med bara den ena föräldern eller helt ensamma. Artikeln Children Left Behind: The Impact of Labor Migration in Moldova and Ukraine är publicerad av tankesmedjan Migration Policy Institute, Washington.

»Läs mera (engelska)

Jämlikhetskrisen
Ny rapport: en procent äger mer än resten av världen
Den rikaste en procenten av befolkningen på jorden äger nu mer än övriga 99 procent. 62 personer äger lika mycket som halva jordens befolkning. Sedan millenieskiftet har den fattigaste halvan av jorden befolkning fått en procent av tillväxten – den rikaste procenten har tillskansat sig hälften. Dessa och många fler intressanta fakta finns en ny rapport från den respekterade organsationen Oxfam. Hur kommer det då sig att vi skapat en ekonomi för den rikaste procenten – och vad kan vi göra åt saken?

»Läs mera (engelska)

62 individer äger lika mycket som den fattigaste hälften av jodens befolkning: 3,6 miljarder människor. 542 miljarder dollar Så mycket har de rikaste 62 individerna på jorden ökat sin förmögenhet sedan 2010. 1 000 miljarder dollar Så mycket har den fattigaste halvan förlorat i förmögenhet sedan 2010. 1 % Så stor del av tillväxten har den fattigaste halvan av jordens befolkning fått av tillväxten sedan år 2 000. 50 % Så stor del av tillväxten har gått till den rikaste procenten sedan år 2 000. 3 dollar Genomsnittlig årlig löneökning för jordens 10 procent fattigaste.

Venezuela
Förkrossande valförlust för socialistpartiet
För första gången på 17 år har Venezuelas regering förlorat ett val. Det skedde i parlamentsvalet den 6 december. Högeralliansen MUD fick 56,5 procent av rösterna medan regeringskoalitionen GPP fick 41 procent. Den nya majoriteten i parlamentet vill nu avsätta president Maduro, vars mandat löper ut i början av 2019. Fram till valet satte oppositionen och USA till alla klutar för att sabotera ekonomin och destabilisera landet och på så sätt sprida missnöje bland väljarna. Eric Draitsers rapport om läget strax före valet ger en bakgrund till resultatet.

»Läs mera (engelska)

Syrien
Splittrade fredsförhandlingar med lite hopp om resultat
Fredskonferenser för Syrien har avslutats, såväl den stora mest omtalade i Riyadh som de kompletterande i Damascus och syriska Kurdistan för de som inte fick, ville eller kunde vara med i Riyadh. I Rihyadhkonferensens efterdyningar meddelas nu att Saudiarabien ska leda en muslimsk militärallians mot IS… Både med tanke på att Saudiarabien allt oftare både i och utanför regionen nämns som far till IS – med Irakkriget som mor och Syrien som barnmorska – och med en annan saudiledd fronts insatser i Jemen kan man verkligen tala om att sätta bocken till trädgårdsmästare!

Aron Lund har på Syria in Crisis, Carnegie Endowment, skrivit två texter, Syria’s Opposition Conferences: Results and Expectations och Riyadh, Rumeilan, och Damascus: All You Need to Know About Syria’s Opposition Conferences. Texterna inger inte hopp om en nära fred, men ger kunskaper och är kompetenta sammanfattningar av såväl resultaten av konferenserna som deras sammansättning.

»Läs mera (engelska)

Västra Sahara
Afrikas sista koloni förvägras frihet
I oktober stoppade marockanska myndigheter öppnandet av ett IKEA-varuhus i landet. De hänvisade till Sveriges planer att erkänna Västsahara som annekterades av Marocko 1975, när Spanien var redo att ge upp sin gamla koloni. Sveriges riksdag beslöt 2012 uppmana regeringen att snarast erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken och även verka för detta inom EU. Marocko exploaterar fosfatfyndigheter och fiske och har börjat leta olja i området. I Boston Globe ger Jenn Abelson en historisk bakgrund och beskriver de hittills resultatlösa turerna i FNs avkoloniseringskommitté.

»Läs mera (engelska) originalartikeln

Jemen
Kriget som världen struntar i
Kriget i Syrien, IS:s framfart och flyktingarnas lidande – och betydelsen av allt detta i vår inrikespolitiska vardag – dominerar såväl massmedier som politiska högnivåsamtal.

Samtidigt pågår i Jemen ett minst lika brutalt krig där IS ideologiska kusin (eller pappa?) Saudiarabien leder en front som utan nämnvärda protester bryter mot de flesta internationella regler för krig. Saudifronten bombar civila och använder klusterbomber. Houthirebellerna, en av deras huvudmotståndare, anklagas också för angrepp mot civila, men saknar flygvapen.

»Läs mera

Världen i stort
Den nya oordningen
Hur har världen förändrats sedan det kalla kriget tog slut för 30 år sedan, och vad står inför dörren? Författaren Tariq Ali från Pakistan tar oss med på en odyssé. I stället för fred ser han oavbrutna krig, uppror, intolerans och fundamentalism av olika slag avlösa varandra. Trots förlusten i Vietnam är USA ”platsen för världens mest anmärkningsvärda ekonomiska utveckling: IT-revolutionen på västkusten.” USA har också visat att det kan starta krig var helst det önskar. ”Ockupationen av Irak är en av de mest destruktiva ingreppen i modern historia”, skriver Tariq Ali, och nämner att upp till en miljon irakier dog och fem miljoner barn blev föräldralösa. Krigen i Irak och Afghanistan har delat den muslimska och arabiska världen. Att USA i Irak tog parti för Sunni mot Shia har gjort slut på arabisk nationalism. I Europa ser han att inte ens Tyskland, som har blivit den starkaste makten, är oavhängigt USA. Föreställningen att Kina kommer att överta USAs plats i en nära framtid är enligt honom osannolik, både i militärt och ekonomiskt hänseende.

»Läs mera

Puerto Rico
Politisk fånge enar folket för krav på självständighet
Tusentals puertoricaner gick i början av juni 2015 ut i gatudemonstrationer både på Manhattan och i San Juan med krav på självständighet för Puerto Rico och frihet för Oscar López Rivera, som med 34 år i fängelse slår rekordet för politiska fångar i hela världsdelen Amerika. Och i slutet av juni bekräftade FN:s Särskilda avkoloniseringskommitté – med frågan på sitt bord sedan 1972 – Puerto Ricos rätt till självständighet. Latinamerikakännaren Eva Björklund rapporterar.

»Läs mera

Ukraina
USAs manövrer under täcket
Fem miljarder dollar investerade den amerikanska regeringen för att hjälpa Ukraina att få en ny regering. Det erkände Victoria Nuland, statssekreterare i den amerikanska förvaltningen, nyligen för CNN News. Det outtalade målet var Ukrainas medlemskap i Nato, förklarade Madeleine Albright, tidigare statssekreterare, på nyheterna.

Ett telefonsamtal strax före kuppen i Kiev i februari 2014, som ständigt hänvisas till i amerikanska journalisters och historikers artiklar, är det mellan Victoria Nuland och Geoffrey Pyatt, USAs ambassadör i Kiev. Samtalet har troligen läckts ut av den ryska underrättelsetjänsten, men har aldrig förnekats av amerikanska regeringen.

I artikeln Ukraine: The Truth återger Gary Leupp, amerikansk professor i historia vid Tufts University, delar av samtalet. Där avslöjas hur Nuland har handplockat den nu sittande premiärministern Arseniy Yatsenyuk till posten. Han var förespråkare för Nato-medlemskap och åtstramningspolitik. Rivalerna var Oleh Tyanybok, ledare för det nyfascistiska Sloboda-partiet och Vitali Klitschko, tidigare boxare och antikorruptionsaktivist. I samtalet nämner de hur de lyckats manövrera ut Klitschko. Nuland förklarar dock att premiärministern kommer att behöva prata med de båda utsorterade ”fyra gånger i veckan”.

Mot slutet av samtalet sammanfattar Nuland: ”Det här kommer att bli jättebra. Jag tror, för att få det här på papper och få FN att hjälpa till med det och, du förstår: Åt helvete med EU.” Victoria Nuland uttrycker med: ”Fuck the EU” att det finns motsättningar mellan USA och EU men att EU får lov att följa USAs åsikter om Ukraina, förklarar Gary Leupp.

»Läs mera (engelska)

Spanien
Podemos går framåt
Det tog ett år för den nya vänsterrörelsen Podemos att bli så stor att den skulle få majoritet i spanska parlamentet om val hölls idag. Vicente Navarro, professor vid John Hopkins uniersitet i USA, ger en bakgrund. Spaniens blodiga historia, outvecklade ekonomi, nyliberala politik och låga efterfrågan inverkar - däremot inte spenderande över tillgångarna, som så ofta framhålls.

»Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Villkoren hårdnar för syriska flyktingar i Jordanien
Jordanien har hittills tagit emot cirka 800 000 syriska flyktingar och därmed tillsammans med Libanon flest i förhållande till den egna befolkningen, 114 per 1000 invånare. Fram till slutet av 2014 var mottagandet en för flyktingarna lyckad kombination av ett bra ekonomiskt matstöd, generös tillgång till statlig sjukvård och utbildning samt en lite släpphänt tillämpning av vem som bosatte sig var, i läger eller ute i städer och byar. Detta har ändrats. WFP fick ont om pengar vilket ledde till att beloppen på betalkorten för matköp minskade och att färre personer får kort, och de jordanska myndigheterna började strama åt sin ”liberala” bosättningspolitik. Flyktingarna upplever nu att de är jagade och riskerar att tvingas in i lägren där livet och försörjningsmöjligheterna är sämre, eller i värsta fall skickas tillbaka till Syrien. Läs mer i Christiane Frölichs och Matthew R. Stevens artikel i MERIP (Middle East Research and Information Project).

»Läs mera

Venezuela
Viktig bricka i USAs överhöghet
Washingtons högsta prio i dag i Latinamerika är att göra slut på den bolivarianska revolutionen och sopa undan samtliga regeringar som inte ställer upp på den nyliberala politiken. Det skriver Ángel Guerra Cabrera, kubansk journalist bosatt i Mexiko, i Rebelión. Han berättar om hur USAs vicepresident Joe Biden konspirerade grovt mot Venezuelas president Nicolás Maduro i samband med mötet med regeringarna i den karibiska handelsgemenskapen Caricom. Men dagarna innan hade Maduro fått stöd från sina kolleger i CELAC, som omfattar 32 länder i Amerika, mot USAs destabiliseringsplaner.

»Läs mera (engelska)

Venezuela
Kuppförsök på gång
”Det är en kupp på gång mot Venezuela”, skriver Eva Golinger, amerikansk advokat med nära band till Venezuelas regering, i Counter Punch. Hon ser alla ingredienserna i en dålig CIA-film falla på plats; infiltration i högsta ledningen och förrädare som träder fram i USA, ryktesspridning och smutskastning i New York Times och andra dagstidningar samt dollarstöd till oppositionen i Venezuela. Landets ekonomi som är beroende av oljeinkomsterna har drabbats hårt av det dramatiska prisfallet på oljan. Regeringen har förändrat sin budget för att kunna garantera befolkningen nödvändiga varor och service, men många svårigheter kvarstår.

»Läs mera (engelska)

Avprivatisering
Privat vatten åter till folket
Nyliberala processer brukar betraktas som oåterkalleliga. Från avregleringar och privatiseringar finns ingen återvändo. Men kryphål finns det alltid, skriver Enric Llopis. På 90-talet privatiserades vatten och avlopp i många länder i syd. Under tiden 2000-14 har det dock skett avprivatiseringar i över hundratalet städer på de fem kontinenterna, allt enligt ett medborgarinitiativ kallat den ”Sociala Pakten för Offentlig Vattenförsörjning”.

»Läs mera

Oljan i globala konflikter

När oljekapitalet går dåligt blir det krig i Mellanöstern
De perioder, då oljebolagen går sämre än andra branschers storföretag, följs så gott som undantagslöst av väpnade konflikter i Mellanöstern, varpå oljebolagen åter blir lönsammare än övriga bolag. Detta konstaterade forskarna Jonathan Nitzan och Shimshon Bichler redan 2003. I en uppföljning ser de att mönstret fortfarande råder. Den nuvarande utvecklingen bådar illa för Mellanösternregionen, och inte bara den, skriver de.

»Läs sammanfattningen

»Läs mera (engelska)


USA spelar ut oljekortet mot Ryssland
Regeringen i Washington har övertalat Saudiarabien att kraftigt sänka priset på oljan med upp till 50 procent. Syftet är enligt den amerikanske journalisten Mike Whitney att skada Ryssland vars ekonomi är beroende av olje- och gasexport. Whitney understryker att denna politik leder till att mindre energiföretag i både USA och andra länder går i konkurs. De låga oljepriserna får också återverkningar på både tillverkningsindustri och banker och ekonomer befarar kaos i det finansiella systemet.

»Läs mera (engelska)

Globaliseringens anarki
”… en del rånar dig med ett gevär, andra med en reservoirpenna…”
Globalisering liknar klimatförändringen skriver Michael Perelman, båda är farliga processer som rullar på, hittills utom kontroll. Även demokratiskt valda regeringar saknar kontroll, t ex kan de inte styra matproduktion till den egna befolkningen utan makten finns hos bolag och i avtal som skrivits så att insyn förhindrats. Just bristen på insyn är ett annat kännetecken; globaliseringen präglas även av sekretess. Detta underlättar för starka frihandelsavtal som t ex påtvingar befolkningar ohälsosamma matvaror och slår ut lokal matproduktion, något som i sin tur leder till ett starkt beroende av den stat som exporterar maten. Oftast USA. USA har också sedan första världskriget skaffat sig en stark roll som långivare, positioner som har större inflytande än demokratiska val.

»Läs mera (engelska)

Kuba
Ökad styrning över utvidgad produktion
”Kuba har varit mer framgångsrikt vad gäller både ekonomisk tillväxt och i att skapa sociala skyddsnät än vad Washington Consensus-modeller skulle förutspå”, skriver Emily Morris, forskare vid the Institute of Americas, UCL, i The Cuban Surprise, New Left Review, nr 88. Emily Morris går igenom forskningen inom området och berättar om de nya riktlinjerna inom ekonomin: En utvidgad produktion, en större privat sektor och ökad styrning, samtidigt som välfärdssektorn behålls intakt. För att klara detta mål byggs hamnen i Mariel, nära Havanna, ut till en stor containerhamn. Den ska stå klar 2015 och trots USAs embargo kunna ge service åt den ökande handeln med Kina, Brasilien och Europa.

»Läs mera (engelska)

USA-ISIS
USAs kamp mot krafter de tidigare gynnat med vapen
Redan anti-IS-koalitionens sammansättning borde stämma till eftertanke. Hur kan någon tro att Saudiarabien och Gulfstaterna är en motkraft mot reaktionär islamism?

USAs historia med stöd till olika mer eller mindre islamistiska grupper i Mellanöstern ger inte hellre anledning till optimism. Mike Whitney skriver i artikeln Amerika´s ”Terrorist Academy” in Iraq Produced ISIS Leaders (6 oktober, CounterPunch) om hur USA bidragit till att bygga upp det IS de nu söker stöd för att slå ner utan att själva behöva sätta in marktrupper.

Det är ett nytt kapitel i en gammal – ond – saga och bygger på de två grundprinciperna härska genom att söndra och min fiendes fiende är min vän. För USA är en viktig fråga i Mellanöstern att hindra Irak från att växa sig starkt och på det viset utgöra ett hot mot USAs kontroll över oljan i regionen och Israels ställning. Ett sätt har varit att föda vissa oppositionsgrupper bland dem reaktionära islamister. Detta har enligt författaren lett till att amerikanska vapen gått till IS, ibland via syriska oppositionsgrupper.

»Läs mera (engelska)

Mer intressant läsning i detta ämne finns i artikeln nedan, samt i Tariq Alis and Patrick Cockburns The Rise of ISIS and the Origins of the New Middle East War och Patrick Cockburns From Syria to Iraq; Why US Middle East Policy is Fraught with Danger

Mellanöstern
Endast eldupphör i Syrien kan stoppa IS
Eldupphör mellan regimen i Syrien och oppositionen skulle innebära att styrkor frigörs för att istället besegra IS, skriver Patrick Cockburn i Counterpunch. Han påtalar det absurda i USA:s politik, där inget är som det synes vara. De ”villigas koalition” är i själva verket ovilliga att slåss mo IS, istället är det för USA motbjudande krafter som gör det.

»Läs mera (engelska)

Land för liv
Israels nya svepskäl för landstöld
Israel anger sommarens mord på tre israeliska tonåringar som skäl för sitt senaste beslag av palestinsk jord, det största på 30 år. Robert Fisk, Independent, skriver om denna nya förevändning och om USA reaktion: om ett civilt israeliskt liv är värt runt en och en halv km², är då de civila döda i sommarens attack mot Gaza är värda lika mycket? Mycket lågt räknat blir det tusen gånger så mycket – mycket mer än hela Gazas yta. USA:s reaktion var att denna stöld av land är ”kontraproduktivt för fredsarbetet”. Inget mer.

»Läs mera

Mellanöstern
Kalifat under Isis ritar om kartan
En kontrarevolutionär stat uppstår nu i Mellanöstern. Det är Isis (Islamiska staten Irak och Syrien) som med vapenmakt och terror lägger under sig stora landområden. Kalifatet kan snart breda ut sig från Iran till Medelhavet, skriver den irländske journalisten Patrick Cockburn i London Review of Books.

»Till sammanfattningen

Energi
Gas och pengar USA:s motiv i konflikten om Ukraina
USA:s geopolitiska spel med ökad krigsrisk i bl a Ukraina och svåra konflikter i Syrien har en bakgrund i ambitionen att säkra tillgången till råvaror och att försvara det så lönsamma systemet med s k petrodollars, skriver den amerikanska journalisten Mike Whitney.

»Läs mera

Mellanöstern
Syrisk expansion oroar grannar
Oppositionen mot den syriska regimen ger grannstaterna allt större huvudbry. Den splittrade syriska oppositionen innehåller inte bara krafter som är i konflikt med grannstaternas respektive regeringar utan attraherar också en del av deras medborgare. Vilken verkan dessa krafter kan ha när de återvänder hem oroar deras hemregimer, kanske desto mer eftersom de inte längre känner sig helt säkra på att Assad och hans styre verkligen faller.

»Läs mera (engelska)

NATOs expansion
USA och NATO laddar upp längs ryska gränsen
NATOs expension österut står i strid med en överenskommelse 1991 mellan dåvarande ryske presidenten Gorbachov och USAs statssekreterare James Baker. Expansionen reser frågan vad ett löfte då, från den republikanska administrationen, varit värd för den senare demokratiska. Intet, svarar Renee Parsons i denna genomgång av hur Ryssland gradvis kringskurits.

»Läs mera (engelska)

Syrien
"Antalet Sarin-offren stämmer inte"
Åke Sellström, FNs ledare för undersökningsteamet av Sarin-angreppet 2013 i Syrien, är tveksam till antalet offer för Sarin-attacken. Han berättar om motsägelsefulla uppgifter i en intervju i CBRNe World Magazine som refereras av Gareth Porter, amerikansk historiker och journalist.

»Läs mera (engelska)

Ukraina
Strategin för att fånga Putin i en fälla
Att Västmakterna tog över regeringen i Kiev i Ukraina innebar en provokation mot Ryssland. Syftet var att fånga president Putin i en fälla och försätta Ryssland i ekonomisk kris, skriver Diana Johnstone från Paris.

»Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Turkiets hemliga krig i Syrien
Turkiet och USA har samarbetat med att smuggla vapen till kriget i Syrien och hjälpa jihadister där att utveckla kemiska vapen. Den amerikanske journalisten Seymour M Hersh drar fram deras hemliga samarbete i ljuset, i artikeln The Red Line and the Rat Line i London Review of Books.

»Läs mera (engelska)

Kina i Afrika
Kina hittar sin roll i Afrika
Kina hittar sin roll i Afrika Kinas handel med Afrika söder om Sahara har ökat från en till drygt 140 miljarder dollar på 20 år. Kina är en stor investerare i Afrika men kommer först på fjärde plats efter Frankrike, USA och Malaysia. Men till skillnad från USA och Frankrike är Kinas intressen rent affärsmässiga, skriver Vijay Prashad.

»Läs mera (engelska)

USA på kollisionskurs med Kina i Sydsudan
Inbördeskriget i Sydsudan har lett till att de kinesiskdrivna oljefälten i landet än en gång har måst stänga. Enligt Wikileaks avlönas både den sydsudanesiska armén och ”rebellerna” av CIA. USA tycks ha föresatt sig att stoppa Kina från tillgång till Afrikas oljefält, som idag står för hälften av USAs oljeimport, skriver Thomas C. Mountain.

»Läs mera (engelska)

Vapenslag ifrågasätts
Motståndet mot drönare ökar
Världskyrkorådet uttalar att beväpnade drönare är "ett allvarligt hot mot mänskligheten". EU säger nej till samarbete med USAs drönarprogram. Och i Jemen organiserar sig offren.

»Läs mera (engelska)

Ukraina
Rysslands manövrer går att förstå
Pröva att se Ukraina-krisen inte bara från västs utan också från Rysslands perspektiv, skriver Floyd Rudmin, och påminner om århundraden av västlig aggression mot Ryssland, täta band mellan Ryssland och Krim, USA:s hyckleri – man skyddar också sina intressen på våldsamt sätt - och hur NATO expanderar österut.

»Läs mera (engelska)

Afghanistan
Ett fall av polismoral: kvinnans liv inget värt
Vad skulle hända om Dostojevskis Brott och straff utspelade sig i Kabul? Atiq Rahimi beskriver absurt hur en ung mördare i likhet med Raskolnikov slår ihjäl en kvinna, ångrar sig, vill bekänna. Men; polisen vill inte ta emot honom! Att döda en kvinna är knappt något brott, i Afghanistan är döden så vanlig att en mer eller mindre inte gör någon skillnad. För övrigt är det lika hemskt utanför fängelset som i det, så varför gripa honom….

»Läs mera (engelska)

USA, EU och IMF i Ukraina
Väst skyr inte inflytandet från extrema högerkrafter
Tre aktuella länkar till artiklar om situationen i Ukraina:

Vem var på frihetstorget i Ukraina? På frihetstorget i Kiev agerade flera mörkblå krafter. Emmanuel Dreyfus beskriver nya regeringspartiet Svobodas fascistiska förflutna och försök att bli rumsrent.

»Läs mera (engelska)

Ukrainas nynazister. USA:s och EU:s påtryckningar för att närma Ukraina till väst har destabiliserat landet och berett marken för extrema högerkrafter, skriver Paul Craig Roberts.

» Läs mera (engelska)

EU och IMFs agenda för Ukraina. EU och IMF har bestämt Ukrainas framtida ekonomiska politik, USA valde den nya premiärministern, skriver Jeff Mackler.

» Läs mera (engelska)

Rättslöshet och civila offer
Där drönarna cirkulerar går ingen säker
Kritiken mot USAs dödsbringande drönare kommer nu också inifrån krigsmakten. Förare, som utan egen risk manövrerar planen i kontrollrum långt från platsen där drönaren slår till, vet först i efterhand om deras mål var de rätta. De videobilder som planet kontinuerligt förmedlar ger inte i förhand säker kunskap om detta. ”Vi undrar alltid om vi dödade rätt personer, om vi satte fel personer i fara, om vi förstörde oskyldiga civilpersoners liv på grund av en dålig bild eller vinkel” berättar ex-föraren Heather Linebaugh i Guardian. Hon förlorade två kolleger och vänner som tog livet av sig sedan de insett vad de gjort.

Länkarna nedan leder till aktuella rapporter om folkrättsliga aspekter på drönarattacker, europeiska anskaffningsplaner m.m.

»Heather Linebaugh, ex-pilot: Allmänheten bör få veta sanningen (engelska)

» Laglöshetens nya ansikte i namn av anti-terrorism (engelska)

» EU-länder ska bygga egna drönare (engelska)

» Kharim Khan i Pakistan förlorade familjemedlemmar i en drönarattack mot sitt hem. Själv blev han fängslad och torterad för att han tänkte ta upp USAs drönarkrig i EU-parlamentet. Robert Fisk rapporterar.

USA
Drönare dödar via mobiltelefonen
Den amerikanska säkerhetsorganisationen NSA samarbetar med CIA i drönarkriget. Med hjälp av signaler från mobiltelefoner söker förarlösa plan upp USAs fiender i olika länder. Den som bär på telefonen eller är i närheten av den dödas. Redaktörerna Jeremy Scahill, Laura Poitras och Glenn Greenwald har startat hemsidan theintercept.org för att följa upp visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden. Läs deras artikel "The NSA´s secret role in the U S Assassination program".

» Läs mer (engelska)

Klimat
Enorma folkomflyttningar när klimatet ändras
Klimatförändringar förstör jordbruksmark, något som eldar på konflikten i Syrien. De kommer de närmaste åren att tvinga miljoner på flykt och få livsmedelspriser att skjuta i höjden, skriver Michael Renner i en artikel som summerar följderna av stigande temperaturer.

» Läs mer

Syrien
Vems sarin? - Obama slirade på sanningen
Barack Obama berättade inte hela historien i höstas när han försökte framställa det som att Bashar-al-Assad var ansvarig för den kemiska vapenattacken nära Damaskus den 21 augusti. Det skriver journalisten och Mellanösternkännaren Seymour M Hersh i artikeln Whose sarin? i London Review of Books.

» Läs mer (engelska)

Business as usual
Wall Streets budskap till Jorden: Vi struntar i dig, du är betydelselös
Att aktiemarknaden inte reagerade på IPCCs rapport om klimatförändringar påvisar kapitalisternas oförmåga att hantera eller ens bekymra sig om klimatkrisen, skriver Chris Williams.

» Läs mer

Kapitalism i kris?
Har kapitalisterna råd med en återhämtning?
Föreställningen att kapitalister skulle ha fördelar av en snar ekonomisk återhämtning från den ekonomiska krisen är felaktig, enligt Jonathan Nitzan och Shimshon Bichler. Det är inte en allt större absolut kapitalackumulation de eftersträvar i hedonistisk iver, utan en större relativ ackumulation, i förhållande till BNP – antingen den ökar, stagnerar eller minskar – och i förhållande till varandra. Målet är inte ökad nytta, utan ökad makt, vilket kapitalister får genom att investera så att de slår genomsnittet. Författarna redovisar en statistikserie över amerikansk ekonomi 1947-2012 över sambandet mellan nettoutdelningar före skatt på kapital och amerikansk arbetslöshet tre år tidigare. Det finns en tydlig trend: kapitalister tillgodogör sig större andel av BNP under stagnation och kriser än under mer reguljära förhållanden.

» Läs mer

Fossila bränslen
Fortsatt förbränning eller en framtid?
Om experterna på amerikanska energidepartementet har rätt är framtidens nya fantastiska energikällor – olja, kol och naturgas… Och vi befinner oss på en stekhet planet. Business as usual är alltså hållningen från den amerikanska myndigheten som extrapolerar rådande trender. Några slutsatser: fortsatt ökande energianvändning och en ökande andel av behoven finns i Asien, framför allt i Kina. 2014 eldar mänskligheten betydligt mer fossila bränslen, en uppgång med  drygt 50 procent förutspås och som följd ökande koldioxidutsläpp kring 46 procent. USA gläder sig åt en starkare ställning på energimarknaden pga  framstående teknik och tillgång till råvaror.

Läs Michael Klares genomgång och bistra slutsatser. Oljebolagen förväntas göra allt för att skjuta upp övergången till förnyelsebar energi.

» Läs artikeln (engelska)

USA - makt och vanmakt
Varför Washington inte kan ge upp
USA kommer nu att satsa på små krig och mikrokonflikter. Trots långvariga, massiva militära insatser med marktrupper i Irak och Afghanistan har de saknat förmåga att uppnå även Washingtons för tillfället mest minimala mål, skriver den amerikanske författaren Tom Engelhardt.

» Läs mer

Pressen och oljeintressen
Massmedias lögnkampanj i klimatfrågan
Vår uppskattade medarbetare Charquero Gutembergs (se minnesord t h) skrev sin sista artikel (här översatt) om ett högst aktuellt ämne, klimatkrisen och massmedias flathet i frågan. Den publicerades i La República, Montevideo 2013-06-08, en tidning i vilken han medverkade sedan 1982.

» Läs mer

Nordafrika
USA bakom det islamistiska upproret i Mali
USA och Algeriet underblåser konflikter i Sahara för att få en förevändning att ingripa militärt. Oroligheterna är ett oundvikligt resultat av det s k globala kriget mot terrorismen. USA har en lång historia av att agera under falsk flagg. Nästa gång du hör om den ödesdigra utvecklingen i Mali, tänk inte "Tja, ännu ett krig i Afrika…" skriver Jeremy Keenan, Countercurrents.org.

» Läs artikeln (engelska)

Chomsky om USA och världen - tre artiklar
USAs styrka i dagens värld
I februari i år utkom "Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire.", en samling intervjuer gjorda av radiojournalisten David Barsamian, med Noam Chomsky, professor emeritus i språkvetenskap och filosofi, där Chomsky bl a diskuterar USAs styrka i dagsläget, miljökrisen och finanskrisen i Europa, Vi har valt att publicera följande på svenska: Vem äger världen? Chomsky ifrågasätter tesen att Indien och Kina kommer att bli de nya globala stormakterna.

» Läs m er

Washingtons dilemma i en "förlorad" värld
USAs inställning till islamismen är ambivalent. Man stöder Saudiarabien, men man gillar inte politisk islam, eftersom det kan leda till oberoende. Noam Chomsky intervjuas av David Barsamian.

» Läs m er

Kan civilisationen överleva kapitalismen?
Kapitalismen, så som den existerar idag, är i grunden oförenlig med demokratin, hävdar Noam Chomsky i ännu ett kapitel ur boken "Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire". Historiens rikaste och mäktigaste land går i spetsen för att göra den väntande miljökatastrofen än värre, skriver han.

» Läs artikeln (engelska)

USA:s ojämlikhet
Därför var Hugo Chavez en sådan utmaning för USA:s rika
USA:s medborgare behöver någon som anför striden mot olje-bank-och militärmaffian som under president Obama blir allt rikare. En procent av medborgarna äger 40 procent av de finansiella tillgångarna och eliten är immun mot de katastrofala följderna av sin politik, skriver ekonomen Rob Urie i en analys från Counterpunch.

» Läs artikeln (engelska)

Kuba
Ekologiska odlingar brer ut sig i städerna
Läs fotojournalisten Noah Friedman-Rudovskys bildreportage i Nacla, 18/12!

» Läs artikeln (engelska)

USA, Canada
De kritiskt intellektuellas försvinnande
Nyliberalismen - ekonomisk Darwinism är Henry Giroux term - har trängt undan de kritiskt intellektuella från den offentliga scenen i USA liksom, i mindre mån, Cananda. Och de har, med några undantag, låtit sig trängas undan, en utveckling som bara fortsätter. Universiteten, som borde lära ut kritiskt förhållningssätt och av studenterna göra noggranna, orädda och engagerade anhängare av sann demokrati, har istället - återigen med några undantag - anammat den marknadsfundamentalistiska tanken att akademiker får sin ställning av sitt marknadsvärde.
Henry Giroux är professor vid McMaster University, Hamilton, Ontario.

» Läs artikeln (engelska)

USA
Välståndet i allt färre händer
I en historisk exposé över den ekonomiska utvecklingen i USA sedan depressionen på 1930-talet, berättar Noam Chomsky, om dagens svåra ekonomiska problem som många människor i USA inte tror går att lösa. De har förlorat hoppet om att få tillbaka sina jobb.

» Läs artikeln (engelska)

al Qaeda-spåret i Afrika
Förevändning för Västs återerövringar
Påståendet att organisationen al-Qaeda håller på att flytta sina styrkor till Afrika, används av brittiska och amerikanska tankesmedjor som förevändning för att Nato-styrkor ska "rädda den mörka kontinenten". Det skriver den irländske journalisten Finian Cunningham, bosatt i Bahrain.

» Läs artikeln (engelska)

Mellanöstern
Israel - de politiska irrfärdernas stat
Israel är idag ljusår från den stat de tidiga sionistiska tänkarna avsåg, skriver historikern Gabriel Kolko. För dem var de palestinska araberna inte ett andrarangsfolk. Synen på dagens Israel splittrar inte bara observatörer i väst, också inom landet finns starka opinioner mot den ockupations- och krigarmakt Israel blivit. Det märks inte minst på den utvandring som skett mellan 1990 och 2005: minst 230 000 av den mest utbildade och begåvade delen i den judiska befolkningen har lämnat landet.

» Läs artikeln (engelska)

Krisens rötter
Står den "demokratiska kapitalismen" vid vägs ände?
Alltsedan krigsslutet 1945 har marknadslogiken och kapitalismen i väst kunnat jämkas ihop med folkviljan, så som den manifesterat sig i politiska val. Men medlen att jämka med har ändå inte kunnat förhindra återkommande kriser. Wolfgang Streeck härleder dagens kris, som han menar hotar att dränka de demokratiska processerna under kapitalets stormvågor, i den låneekonomi som gjort fortsatt ekonomisk expansion möjlig sedan 70-talet.

» Läs artikeln (engelska)

Kapitalet eller klimatet?
Demagogi i amerikansk debatt
Naomi Klein visar hur en kapitalistisk sinnad medelklass väjer för fakta och ser sina intressen hotade.

» Läs artikeln (engelska)

Arabisk vår
Vad kommer sedan?
Det folkliga upproret i Egypten har många fiender, säger den fransk-egyptiske ekonomen Samir Amin.

» Läs artikeln (engelska)

Kina
Global konkurrens efter finanskrisen
Föreställningen att Kinas transnationella företag vuxit sig starkare efter den ekonomiska krisen, stämmer inte, skriver Peter Nolan och och Jin Zhang, i denna artikel ur New Left Review Däremot har en liten grupp transnationella bolag i höginkomstländer konsoliderats.

» Läs mer

USA-Kina-mellanöstern
Kinas växande oberoende och den nya världsordningen
Bland alla hot som sägs finnas mot världens regerande supermakt, håller Kina sakta men säkert på att växa fram som främsta konkurrent. Och USA bevakar uppmärksamt Kinas avsikter.

» Läs mer

Afghanistan
USAs uttåg ett politiskt bländverk
President Barack Obamas administration har beslutat att backa från sitt stoppdatum för kriget i Afghanistan. USA och Nato engagerar och samordnar i dag militära styrkor från 50 nationer och bygger ett nät av militära anläggningar i flera av dessa länder. Ett av dem som senast anslutit sig är Kazakstan, med stora olje- och gastillgångar vid Kaspiska Havet.

» Läs mer

Sydamerika
Ledare för dödsskvadronerna vann valet i Colombia
Media hyllar en brottslig president och presenterar dödsskvadronernas Colombia som ett föredöme för latinamerikaner - till skillnad från Venezuela, skriver James Petras.

» Läs m er

Livsmedelskris
Dagens matkris den allvarligaste hittills
"Om regeringen inte kan sänka levnadskostnaderna, måste den helt enkelt avgå. Om polisen och FN-trupperna vill skjuta på oss, så OK, för om dom inte tar livet av oss med kulor, så dör vi ändå av svält.” (En demonstrant i Port-au-Prince, Haiti).

Vi har ännu bara sett början på en global svältkatastrof, skriver journalisten Ian Angus, som också pekar på den akuta livsmedelskrisen som exempel på kapitalismens misslyckande.

» Läs mer

Irak
En miljon civila dödsoffer i Irak
Över en miljon civila irakier har dött till följd av USAs invasion och ockupation. Det visar det ansedda brittiska opinionsinstitutet ORB.

» Läs mer

Mellanöstern
Turkiet oroas av USA:s plan B för Irak
Ingen tror att den turkiska invasionen i irakiska Kurdistan syftar till att förstöra PKKs baser i området (Partiya Kerkeren Kurdistan). Turkiet har andra bevekelsegrunder och fruktar en uppdelning av Irak, skriver författaren Nazanin Amirian i Rebelion.

» Läs mer

USA
Obama-Clinton, utrikespolitiska tvillingar
Hill
ary Clinton eller Barak Obama kan kvitta, de är kloner, politiskt lika som bär, skriver Philippe Nadouce.

» Läs mer

Afrika
Korruption är Kenyas förbannelse
Svarta ungdomar som i vrede greppar machetes. Poliser som skjuter för att döda. Kvinnor och barn som bränns levande i en kyrka. Stammotsättningar som sliter sönder många afrikanska länder kommer åter i dagen i Kenya. Det har blivit förklaringen till ännu en etnisk konflikt i Afrika. Från hela världen kommer maningar till en fredlig lösning och till försoning, plus medlarresor, som vanligt för sent och därför att intressen föreligger.

» Läs mer

Latinamerika
Venezuelas ekonomi går lysande
Venezuelas ekonomi fortsatte förra året sin tillväxt. Man inte bara placerade sig som en av de snabbast växande ekonomierna i Latinamerika, utan landet visade också sina belackare att när den politiska viljan finns, så går det att genomföra en lång rad sociala projekt till befolkningens fromma.

» Läs mer

Latinamerika
Kuba bäst på hållbar utveckling
Världsnaturfondens slutsats att Kuba är enda landet i världen med hållbar utveckling kommer av fondens användning av FNs Human development, index i kombination med fotavtrycket i senaste Living Planet Report. I ett diagram enl dessa två index var Kuba det enda landet som både hade ett fotavtryck lägre än 1,8 (det utrymme som finns om alla människor skulle dela lika på jordens produktiva yta) och ett human development index som var över 0,8 (enl FN gränsen för sk high development). Dessa två index ger ingen heltäckande bild av vad som krävs för en hållbar utveckling, men kan i kombination ses som minimikriterier. Den som vill fördjupa sig kan ladda ner rapporten http://www.panda.org/news_facts/publications/living_planet_report/index.cfm

» Läs mer

Latinamerika
Kuba har bästa miljöpolitiken
Kuba är enda landet i världen med hållbar utveckling, enligt Världsnaturfonden. Miljöpolitiken är en av landets största framgångar. Här finns Karibiens sist oförstörda områden med mycket rikt djurliv.

» Läs mer

Latinamerika
Medelklassen, de sociala rörelserna och vänstern
Regeringarna i Brasilien, Argentina och Bolivia och deras nya center-vänster program är i själva verket den nyliberala högerns nya ansikte. Det skriver den amerikanske professorn James Petras i en analys av medelklassens politiska svängningar i de tre länderna.

» Läs mer

Latinamerika
Chavez och Bush på turné i Latinamerika
Två presidenter har rest runt i Latinamerika. George Bush som lovar bistånd och vill sluta avtal om etanolproduktion. Hugo Chávez, som fick mer uppmärksamhet, stärkte relationer och kritiserade etanol som alternativ till oljan.

» Läs mer

Iran
Iran utmanar USAs kontrollbehov
USA trappar upp hoten mot Iran för att säkra kontrollen över oljetillgångarna i Mellanöstern. Det skriver Noam Chomsky.

» Läs mer

Latinamerika
Nytt politiskt landskap söder om Rio Grande
Ett nytt politiskt och ekonomiskt samarbete formar sig mellan tongivande länder i Latinamerika. På fem år har Bush-regimens samarbetsplan (ALCA) - som undertecknades av alla amerikanska presidenter 2001 - utom Kubas - smulats sönder, skriver Eva Björklund i en sammanfattand artikel.

» Läs mer

Afganistan
Europeisk trupp övertar kaoset i Afganistan
Hösten 2006 utvidgades Natos mandat i Afganistan. Officiellt var det bara fråga om en teknisk omorganisation, men den innebär ett förändrat uppdrag för de europeiska trupperna, skriver Thierry Meyssan.

» Läs mer

Toppmötet i Havanna
Alliansfria ländernas rörelse går starkt framåt
De alliansfria ländernas rörelse (ALR) har börjat återhämta sig och samlar de 118 medlemsstaternas krafter till motstånd mot USAs och EUs dominans. I september 2006 hölls ett toppmöte i Havanna.

» Läs mer

KOREA
Bushs krigshets bakom Nordkoreas kärnvapen
USAs kärnvapenhot gör världen osäker och påverkar de hotade nationerna att själva skaffa vapnet, skriver professor Floyd Rudmin.

» Läs mer

FREDSPRISET
Några få dollar kan göra skillnad
Om en enda "fattigbank" kan lyfta miljontals människor ur fattigdomen medkrediter på några få dollar - hur kan det komma sig att det fortfarande finns miljontals fattiga i världen? Det frågar sig ekonomiprofessorn Juan Torre Lopéz som gratulerar årets fredspristagare..

» Läs mer

USA
Här är klyftan störst mellan fattiga och rika
TEGUCIGALPA/060831/ Jämfört med de 19 främsta industriländerna i världen uppvisar USA den största ekonomiska ojämlikheten. Det skriver Dick Emanuelsson som bland annat läst den amerikanska EPI-rapporten.

» Läs mer

USA-Israel-Turkiet
Libanon bara början
Kriget i Libanon är bara ett element i USAs krigsagenda för Mellanöstern. Syrien och Iran är potentiella mål.

» Läs mer

USA
Proisraelisk rörelse på offensiven
Målet är att få 50 miljoner protestanter att ge stöd till Israel som Guds vilja. Dess krigsmakt röjer väg för Kristus.

» Läs mer

Kuba
Washingtons fåfänga förhoppningar
Fidel Castros sjukdom har tagits som förevändning av USAs president och utrikesminister för att hota Kubas suveränitet. Sympatiyttringarna för Castro har dock varit många.

» Läs mer

Iran
Atomprogrammet - en påhittad kris
Iran är omgivet av kärnvapenstater och det är ganska förståeligt om man har ett kärnvapenprogram. Så varför har Washington fabricerat den här krisen, skriver Tariq Ali.

» Läs mer

EU - Afrika
Smygkolonisering via bistånd
De afrikanska länder som EU väljer ut som biståndsmottagare är inte nödvändigtvis de som bäst behöver hjälp, snarare länder där det finns resurser att exploatera, skriver Thomas Rabeil, miljökonsult för UNESCO.

» Läs mer

USA
Dick Cheney på rövarstråt i Irak
D
et amerikanska olje- och byggbolaget Halliburton och dotterföretaget Kellog, Brown och Root (KBR) har gjort lysande affärer i Irak. Att USAs vicepresident och f d VD för Halliburton har spelat en avgörande roll för att bolaget skall få lejonparten av USAs alla entreprenader i Irak är ingen nyhet. Men Cheney har också kopplingar till grupper med bredare intressen i Mellanöstern, som folk och skattebetalare både där och i USA får betala ett högt pris för.

» Läs mer

Bolivia
Indianernas president skakar Bolivia i grunden
Den 18 december i fjol tog Evo Morales över Bolivias presidentämbete som förste indianske president i Latinamerikas historia. Valsegern för hans parti MAS (Rörelse för socialismen) ses som en reaktion på maktelitens kroniska misslyckande med att skapa en nation som omfattar samtliga medborgare.

» Läs mer

Irak
Kvinnor i USA söker
allians mot kriget

Framstående kvinnliga författare, konstnärer, parlamentariker och aktivister för social utveckling i USA vänder sig till kvinnliga ledare över hela världen i ett försök att skapa en global allians mot det USA-ledda kriget i Irak.
» Läs mer

USA
Så tog den fria marknaden
död på New Orleans
Den fria marknaden har på ett avgörande sätt bidragit till att New Orleans lagts i spillror och tusentals invånare omkommit skriver Michael Parenti.
»
Läs mer

Irak
Livet i Falluja - en skräckhistoria Dahr Jamail har tillbringat åtta månader som oberoende journalist i Irak. Han ger en helt annan bild av USAs ockupation än de västerländska nyhetsbyråerna.
»
Läs mer

Irak
Läge: instabilt
Kostnad: 5 miljarder/månad

Två år efter ockupationen av Irak finns 155 000 USA-soldater i landet och kostnaden är 4,9 miljarder dollar i månaden, skriver Carlos Varea i en summering av läget i Irak efter valet.
»
Läs mer

Uruguay
Historisk vänsterseger i Uruguay
Valet i Uruguay i höstas vanns av en vänsterkoalition bestående av Frente Amplio och Encuentro Progresista. Segern har även internationellt beskrivits som historisk enlig Kommentars medarbetare Gutemberg Charquero.
Läs mer

En gloria åt Lars Hillersberg

Lars Hillersberg lämnade oss den 7 november 2004. I närmare 40 år verkade han som konstnär, kommentator och gisslare av det svenska samhället. Han medverkade också i Kommentar med teckningar.
» Läs mer

Valet i USA
Därför är Bush det minst onda
Om Bush blir återvald, kommer USA bli alltmer isolerat - vilket är bra för freden. De krigsskapande allianserna kommer att brista, skriver historikern Gabriel Kolko. Han gör en genomgång av demokraters och republikaners våldsamma utrikespolitik.
» Läs mer

James Petras
Tjetjensk maffia finansierar krigsherrar
- Hotet mot Ryssland är inte en autonom tjetjensk republik, utan en gangsterstyrd terroriststat som kontrolleras av USA och brittiska säkerhetsstyrkor. Det skriver den amerikanske forskaren James Petras, som hävdar att det är viktigt för Washington att terroristgrupper omvandlas till lydregimer åt USA.
» Läs mer

Sara Lidman
Hennes ord ekar av aktualitet


Foto: Ingela Romare

Författaren och fredskämpen Sara Lidman gick bort den 17 juni 2004.
För att hedra hennes minne återpublicerar vi det tal hon höll den 12 maj 1984 utanför hotell Saltsjöbaden, där Henry Kissingers Bilderberggruppen hade samlats. Talet, som publicerades i Kommentar nr. 6-7 1984, ekar av aktualitet och har en mobiliserande verkan mot de "rådslag om kriget mot tredje världen" som ännu pågår

Huggsexa om Latinamerikas vatten
Världsbanken hjälper
privatbolag ta över
Avgift för regnvatten och föroreningar... Storföretag saknar hämningar när de tar över vattenmarknaden i Latinamerika med stöd av Världsbanken, skriver Maude Barlow och Tony Clarke.
» Läs mer

Tortyr som rutin
Lika amerikanskt som äppelpaj

Tortyr är åter ämnet för dagen i nyhetsförmedlingen, detta på grund av de makabra bilderna på amerikaner som gapskrattande torterar sina irakiska fångar i det USA-styrda Abu Graib-fängelset utanför Bagdad. Bush-administrationen låtsas överraskad, men tortyr har funnits på CIAs repertoar under hela efterkrigstiden och används flitigt i USAs egna fängelser, skriver journalisterna Alexander Cockburn och Jeffrey St. Clair.
» Läs mer

Indien:
Stor valförlust
för hinduisk chauvinism
För några månader sedan räknade de flesta med att det styrande hindu-nationalistiska partiet BJP skulle vinna en promenadseger i det indiska valet i mitten av maj. Men de indiska väljarna föredrog Kongresspartiet, som tog över en tredjedel av BJPs platser i parlamentet, skriver Chris Harman.
» Läs mer

Michael Moore:
Klantiga kubanska kontrarevolutionärer
-Alla är så rädda för att ta strid mot de USA-baserade kubanska terroristorganisationerna att jag förmodligen inte ens borde skriva det här kapitlet. Så varför är jag inte rädd? Jo, därför att dessa exilkubaner med alla sina gorillafasoner och terroristhandlingar egentligen är en hop lipsillar, skriver den amerikanske författaren och filmaren Michael Moore.
» Läs mer

James Petras:
Kapitalismen, socialismen
och Kuba
Debatten mellan socialism och kapitalism är långtifrån till ända. Idéernas kamp håller snarare på att skärpas. En bra grund för en rad odiskutabla slutsatser får vi om vi jämför förhållandena i Östeuropa, Ryssland och Centraleuropa före och efter kapitalismens införande, eller ställer de före detta kommunistländerna mot Kuba, skriver James Petras.
» Läs mer

Noam Chomsky:
Irakierna vill ha demokrati
inte ockupation
Det Irakierna genomskådar USAs motiv för invasionen. 1 procent tror att det handlade om att införa demokrati, skriver Noam Chomsky i en analys.
» Läs mer

Haiti
USAs program för att
bryta ner en regim

Det som nu sker i Haiti är sista fasen i USAs standardprogram mot folkligt förankrade Latinamerika-regeringar i som inte följer Washingtons dagordning. I Haiti har det hunnit till slutskedet, i Argentina har det just inletts och i Venezuela befinner det sig halvvägs, skriver Latinamerika-kännaren Eva Björklund.
» Läs mer


Muslimer drabbar samman
i det ockuperade Irak
I Bagdad drabbar shiitiska och sunnitiska muslimer samman, och i norr slåss kurder och sunnitiska araber. USAs antigerillataktik med massiv beskjutning, avspärrning av byar och massarresteringar spär på stridigheterna, skriver Nicholas Blanford i Middle East Report.
» Läs mer

Latinamerika
Växande protester
mot påtvingad privatisering
Internationella kreditinstitut ställer som villkor att fattiga låntagarländer i Latinamerika privatiserar praktiskt taget all offentlig verksamhet. Nu får vinstintressen styra allt från gruvor och järnvägar till sjukvård och undervisning. Följden har blivit en ännu bottenlösare fattigdom. Men nu växer de folkliga protesterna. I mitten av februari demonstrerade tusentals människor i Mexiko City mot privatiseringen av eldistributionen. Dessförinnan lyckades invånarna i Cochabamba i Bolivia stoppa utförsäljningen av det lokala vattenbolaget.
» Läs mer

Vietnam frigör sig
ur Microsofts grepp

Vietnam vill samarbeta med andra länder i Asien för att utveckla gratis programvaror som ett alternativ till Microsoft. Microsofts programvaror säljs illegalt i Vietnam och kopieras friskt vilket äventyrar landets planerade medlemskap i WTO.
» Läs mer

Ekvatorialguinea
Olja, förtryck och misär

Ekvatorialguinea heter en liten före detta spansk koloni på den västafrikanska kusten. Landet har bara en halv miljon invånare, som borde kunna slippa leva i misär, sedan enorma oljefyndigheter upptäckts i landets territorialvatten. Men där härskar en grym diktator och lejonparten av oljeintäkterna hamnar hos utländska energijättar.
» Läs mer

Alternativa Nobelpriset
till Walden Bello

Aktivisten och skribenten, professor Walden Bello från Manila i Filippinerna är en av årets mottagare av The Right Livelihood Award, även kallat det alternativa Nobelpriset. Han är en ledande kritiker av den rådande modellen för ekonomiska globaliseringen.
» Läs mer

Walden Bello om USA
En uppblåst makt leder ett projekt i kris
Många tecken tyder på att makthavarna i USA gapar över för mycket i sin strävan efter enmaktsvälde.
En uppblåst makt kan vara utsatt trots ökad militär styrka, skriver årets pristagare av utmärkelsen Right Livelihood Award Walden Bello som redogör för åtta strategiska misslyckanden för amerikansk utrikespolitik.
» Läs mer

Colombia
Presidentens säkerhetschef spionerade på människorättsorganisationer Antikidnappningspolisen Gaula i Medellin avlyssnade 2.000 telefonlinjer som tillhörde människorättsorganisationer och fackföreningar, rapporterar Dick Emanuelsson från Bogotá. Colombias allmänne åklagare Edgardo Maya Villazón beordrade i höstas regeringen Alvaro Uribe att avskeda presidentens personlige säkerhetschef, överste Mauricio Santoyo. Anklagelserna lyder massiv avlyssning av telefonlinjer i Medellin 1997-2001.
» Läs mer

30 år efter militärkuppen i Chile
På spaning efter en förlorad identitet
Många år har gått sedan Pinochet-regimen lämnade ifrån sig makten, men det är fortfarande militärdiktaturens spelregler som gäller i det chilenska samhället. För att få till stånd en övergång till verklig demokrati måste det chilenska folket åter ta plats i politiken och återerövra sin nationella identitet, skriver läkaren Carlos A. Molina Bustos, som var vice hälsovårdsminister i Allende-regeringen.

»
Läs artikeln

Noam Chomsky om WTO
Rika länder struntar
i sina egna regler
- Ingenting illustrerar bättre hur Världsorganisationen fungerar än USAs linje när det gäller handelshinder och upphovsmannarätt, säger den kände språkvetaren och samhällskritikern Noam Chomsky.
"Om USAs linje hade varit förhärskande under de senaste två århundradena, hade antagligen Indien och Kina varit världens ledande industri- och handelsmakter idag,"är hans slutsats i en intervju för den mexikanska tidningen La Jornada, dagarna före det misslyckade WTO-mötet i Cancún i september.
»
Läs mer

Våldet härskar åter
i Guatemala
Efter många år med militärjunta och blodigt inbördeskrig slöts år 1996 ett fredsavtal i Guatemala. Allmänna val hölls och vägen mot demokrati låg öppen. Men nu tar de gamla massmördarna ånyo plats på scenen och bondeledare och människorättsaktivister mördas.
»
Läs artikeln

När marknaden utplånas
av nätet
En radikal förändring av kapitalismen är på gång. Vi lämnar varuutbytet och marknaderna för relationer på "nätet" (Internet) som grundar sig på access (åtkomlighet). Kunden betalar inte längre för överföring av ägandet till en fysisk vara utan för den erfarenhet och kunskap som man för tillfället får tillgång till. För analysen svarar den amerikanske ekonomen Jeremy Rifkin.
»
Läs artikeln

Irak -
ett amerikanskt protektorat
Privatiseringen av den irakiska ekonomin har redan inletts och amerikanska storbolag som Halliburton och Bechtel tar hand om godbitarna, skriver Fredrik Swenson.
De amerikanska stridsvagnarnas intåg i Bagdad ändrade i grunden de många förhandsspekulationerna om utgången av detta före attacken mot Irak. Ja, vem kunde väl tvivla på att världens största militärmakt (med 45 procent av världens samlade rustningskostnader) inte skulle krossa ett Irak, som sedan början av 1990-talet varit utsatt för ett ekonomiskt embargo och avväpnats av FN, och som till sitt försvar avsatte två tusendelar av de summor Washington anslog till sitt.
»
Läs artikeln

LEDARE
Mordet på den fria nyhetsförmedlingen

När USAs trupper var i färd med att inta Bagdad, "råkade" de skjuta ihjäl ett antal utländska journalister som ville bedriva en oberoende nyhetsförmedling. Denna rätt till oberoende är en av de främsta myterna i USAs upplaga av demokrati, som i och med mordet på journalisterna hör hemma i skräpkammaren.

» Läs mer

Konflikten mellan islam och väst - en chimär
Efter den 11 september 2001 har myterna om islams förmenta konflikt med västerlandet spätts på ytterligare. Fred Halliday, en sann upplysningsman, angriper dimridåer och missförstånd i sin senaste bok
"Två timmar som skakade världen - 11 september 2001, orsaker och följder". Och det är de två sista orden som anger klangbotten i hans analys, de som inte bygger på religion och är avskalade all retorik. Här gäller förnuft; analys av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden.
»
Läs artikeln

Trots medias bild av politiskt våld
De fattiga slåss
mest mot varandra

Efter flygattacken mot World Trade Center den 11 september 2001 och den efterföljande vedergällningen mot Afghanistan har världsmedborgarna getts en känsla av att ha kastats ut i en värld, som domineras av politiskt våld och terrorism. Detta stämmer inte med verkligheten, skriver Fredrik Swenson. Väpnade aktioner har blivit sällsynta, de fattiga slåss mest mot varandra.
» Läs artikeln

Centralasien
USA stödjer despoter
för att säkra oljan

USA har mer eller mindre köpt de lokala härskarna i Kaukasusregionen och Centralasien, inte så mycket för att stoppa "terrorismen" som för att säkra de oljetillgångar som finns i och kring Kaspiska havet.
»
Läs artikeln

USA jagar olja i Afrika
George W Bush betonade i sitt installationstal som president att "det ligger i USAs nationella intresse att säkra landets behov av energi". Enligt amerikanska uppgifter skulle USA kunna importera 25 procent av sin olja från Afrika söder om Sahara fram till 2015 mot dagens 16 procent. Därtill är denna olja renare (innehåller mindre svavel) än den i andra delar av världen.
» Läs artikeln

Fransk militär skyddar franska bolag i Elfenbenskusten
Då oroligheterna i Elfenbenskusten utbröt inom militären för att senare leda till ett veritabelt inbördeskrig var amerikansk och fransk trupp snabbt på plats "för att skydda sina medborgare". Inte att undra på, då flera amerikanska och franska bolag finns på plats.
» Läs artikel

 

 

AKTUELLT

 

STOPPA AURORA!

2017.03.24 Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. 20 000 soldater från tio länder ska delta, bland annat Polen, Danmark och USA. Ett tusen amerikanska elitsoldater landsätts i Göteborg. Försvaret ger inga garantier för att USA inte medför kärnvapen.

Varför ska krigsövningen Aurora stoppas?

- För att den bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön

- För att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato

- För att freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal.

För mera information: www.stoppaaurora.se

Tio skäl att inte gå med i Nato

En högljudd, enstämmig kör propagerar för att Sverige ska gå in i försvarsalliansen Nato. Regeringen närmar sig i stället USA direkt för en militär tête-à-tête. Vi måste nu höja våra röster mot dessa krigiska tongångar. Här är tidskriften Kommentars tio skäl emot militära allianser

Ett Sverige i Nato är ett mindre säkert Sverige

Sveriges fred värnas bäst, enligt min mening, genom fortsatt alliansfrihet och ett nej till svenska Nato-medlemskap, sade Maj Britt Theorin i sitt förstamaj-tal. Hon pekade bl a på att ett medlemskap skulle innebära att Sverige inte kan säga nej till utplacering av missiler inom sina gränser, och potentiellt bli ett strategiskt attackmål.

Är man beredd att i handling överge den svenska alliansfria politiken?, frågade hon.

Läs hela talet.

Hädelse belagt med dödsstraff i 20 länder

Närmare hälften av världens länder har lagar som bestraffar hädelse, förtal av religionen eller att man frivilligt avsäger sig sin tro. Det senare betraktas som ett särskilt grovt brott i en stor del av den muslimska världen. Det straffas hårt - ibland med döden - i 20 länder, alla med islam som dominerande religion. Bland dem återfinns bl a Egypten, Iran, Irak, Saudiarabien, Pakistan, Somalia och Sudan. 86 länder straffar hädelse och det problematiska konceptet: sårande av religiösa känslor. Läs en intressant rapport: Blasphemy, som Reporters Without Borders sammanställt om det beklagliga läget för yttrandefrihet när det gäller religionen.

»Läs mera (engelska)

”Mycket värre än apartheid”

-Nationalisterna i Sydafrika behövde den svarta befolkningen. De var deras arbetskraft. Den israeliska relationen till palestinierna i de ockuperade områdena är helt annorlunda. De vill få bort dem, eller åtminstone i fängelse. Det säger professor Noam Chomsky i en intervju med tv-kanalen Democracy Nows redaktör Amy Goodman.

Till intervjun

Israel är bestyckat med USAs modernaste vapen

Israel genomförde sitt brutala angrepp på Gaza med förfärande död och förstörelse som följd. Det skedde till stor del med den vapenarsenal som USA tillhandahållit, skriver Ken Klippstein och Paul Gottinger. De lyfter fram exportstatistiken från US Census Bureau 2013, en artikel ursprungligen publicerad i Truthout och redogör för den omfattande mängd vapen som funnits tillgänglig. Slutsatsen är att även USAs president Barack Obama har blod på sina händer. Och Patt dubbelspelet han praktiserar tillsammans med Israels premiärminister Benjamin Netanhjau är groteskt och avskyvärt.

Läs mera (eng.)

Det pågår ett krig i Guatemala

Guatemala är i praktiken en krigszon. Det konstaterar Cosme Caal som skriver om hur detta lilla centralamerikanska land är på väg att förlora sina unga. Barn och unga kvinnor går under av våld och exploatering och tvingas fly sitt land. Guatemala är enligt FN ett av de fem länder i världen där våldet grasserar som mest. Mellan januari och maj i år mördades 1 747 människor. Med livet som insats flyr man till en mestadels utsiktslös framtid l USA. United Fruit Co fick USAs hjälp att bli kvitt en reformvänlig och demokratiskt vald president i början 1950-talet. Fredsprojektet Esquipulas för att påbörja en nationell utveckling gick i stöpet. Iställlet införlivades landet i den kapitalistiska globala ekonomin. Den utbredda korruptionen inom förvaltningen öppnade dörren för nyliberal ekonomiska politik, som hand i hand med militariseringen undan för undan slagit sönder landet och gjort det till en "failed" stat.

Läs mera (eng.)

Libyen i sönderfall, på väg mot inbördeskrig

Den antiislamistiska generalen Khalifa Hiftar leder en av milisgrupperna vilka strider inbördes om makten. USAs och Natos inblandning i landet har även lett till fortsatt våld i Mali och banar väg för Boko Harams bombdåd och röveri i Nigeria.

Läs mera (eng.)

Valet i Syrien ingen fars

Valet visade ett tydligt nej till utländsk inblandning och USAs omstörtning av landet. Det genomfördes efter tre år av massmedial kampanj från västliga medier som uttryckte USAs politik och som manipulerade bilden av vad som hela tiden verkligen pågick.

Läs mera (eng.)

Läs mera (eng.)

Läs mera (eng.)

Kolko och Landau har lämnat oss

De två amerikanska historikerna, journalisterna och författarna Gabriel Kolko och Saul Landau har gått bort.

Gabriel Kolko medarbetade i Kommentar under USAs krig i Vietnam. Han studerade framför allt utvecklingen i Vietnam och USAs krigspolitik.

.Saul Landau startade tidskrifterna Studies on the Left och Ramparts, producerade en rad dokumentärfilmer och bildade tillsammans med andra inom den Nya vänstern bland annat organisationen Fair Play for Cuba.

Kolko och Landau föddes på 30-talet och ingick i den grupp historiker som utbildades av historikern William Appleman Williams (1921-1990) vid Wisconsinuniversitetet. Williams The Tragedy of American Policy brukar beskrivas som en av de mestinflytelserika böckerna skrivna om amerikansk utrikespolitik. Han vidhöll t ex att USA var mer ansvarigt än Sovjetunionen för kalla kriget. Amerikanska politiker var rädda för att förlora marknader i Europa och överdrev därför hotet om Sovjetunionens världsdominans. Frågan är om inte denna diplomati fortfarande är aktuell.

Läs mera (eng.)

Läs mera (eng.)

 

 

 

 

TVÅ MINNESORD

 

En orädd politisk korrespondent

Journalisten, historikern och författaren Gutemberg Charquero, Malmö, 91 år, har avlidit. Hans närmaste är hustrun Serena och döttrarna Judith och Carina med familjer..

Efter en lång karriär i sitt födelseland Uruguay tvingades han under 1970-talet med sin hustru Serena fly undan "gorillornas" maktövertagande. Militärdiktatur hemsökte då även Uruguay som ibland kallats Latinamerikas Schweiz.

I Uruguay var Charquero länge chefredaktör för dagstidningen Época i Montevideo och medarbetade i den legendariska veckotidningen Marcha, känd över hela kontinenten. Båda dessa publikationer stängdes av militärdiktaturen. Charquero slog sig ned i Sverige där han fortsatte som politisk korrespondent och kom att bli en klippa för den latinamerikanska immigrationen till Sverige.

Efter militärkuppen i Chile för i höst fyrtio år sedan tog många latinamerikaner sin tillflykt till Sverige. Till Chile hade många begett sig efter en rad militärkupper i grannländerna, inte minst Argentina och Brasilien.

Efter kuppen i Chile den 11 september 1973 tvingades de fly på nytt. Under trettio år var Gutemberg Charquero korrespondent för den spanska tidningen El País under signaturen Ricardo Moreno.

Han bodde under sina första år i Sverige i Stockholmsförorten Hjulsta, men flyttade senare till Malmö där hans dotter Judith redan bodde. I Sverige medarbetade han i tidskriften Kommentar som på 1960-talet startades av gruppen Unga filosofer i Stockholm, och i Malmös egen spanskspråkiga tidskrift Liberación.

I Sverige publicerades också två av hans böcker, "Paraguay, 30 år av ensamhet" (1985) och "Uruguay, slutet på en illusion" (1986). Gutemberg Charquero var intensivt verksam fram till sin död. Sin sista artikel skickade han till dagstidningen La República i Montevideo. I den kommenterade han de våldsamma översvämningarna i Centraleuropa och anklagade politiker och massmedier för att inte tillräckligt ha uppmärksammat miljöfrågorna och klimatförsämringen i världen.

Björn Kumm, Pepe Viñoles

En avslöjareav USAs krigshandlingar

Skribenten, översättaren och Kommentarsmedarbetare Sven Ekberg, Norrtälje, 72 år, är död. Närmast sörjande är syskonen Kim, Ola, Eva och Kerstin.

En stor personlighet och vän har lämnat oss. Vi som arbetade med Sven Ekberg på Tidskriften Kommentar under 1970 och -80-talen minns hans värdefulla insatser för Vietnams kamp för självständighet och oberoende. Han anställdes 1970 som redaktör på Kommentar, som då var en tidskrift där utvecklingen i Asien, Afrika och Latinamerika analyserades. Tidskriften hade startats två år tidigare av föreningen Unga Filosofer.

Med studier i mikrobiologi i bagaget, fick Sven i maj 1971 följa med advokaten Hans-Göran Franck, som var generalsekreterare i Kommissionen för undersökning av USAs krigsförbrytelser i Vietnam, på en studieresa till Vietnam. Resan filmades av Lennart Malmer och Ingela Romare och filmen blev ett viktigt dokument i solidaritetsarbetet för Vietnam.

Samma år läckte forskaren Daniel Ellsberg Pentagonrapporten till New York Times som publicerade den första delen den 13 juni 1971. Det var ett 7 000 sidor långt hemligt dokument som omfattade tiden 1945 till mars 1968 och gav en översikt av USAs krig i Vietnam, Laos och Kambodja. Ellsberg var anställd som analytiker av USAs krigsmakt på forskningsinstitutet RAND. Han blev den tidens "whistleblower", han ville att amerikanska folket skulle få veta sanningen om USAs krig.

Sven Ekberg ville att svenska folket skulle få sammakunskap. Han översatte Pentagonrapporten i rekordfart, och samma år kundeTidens förlag ge ut den. Sven var, som många andra under denna tid, djupt engagerade i solidaritetsarbetet för Vietnam. Men ingen annan lade ned så mycket tid och kraft på att söka information och skriva om USAs utrikespolitik och krigsmakt som Sven. Han följde noga vad amerikanska forskare inom antikrigsrörelsen lyckades avslöja och publicera om USAs omfattande militära forskning och olika strategier i kriget mot Vietnam, Laos och Kambodja.

Sven levandegjorde i en lång rad artiklar vad de militära programmen innebar i praktiken. Det vietnamesiska motståndet skulle krossas med hjälp av massbombningar av hela provinser, giftbesprutning av grödor och skogar, terror mot landsbygdsbefolkningen med napalm, fosfor, CS-2-gas, kulsprutebomber och tvångsförflyttningar samt bombningar av städer med B-52-plan. Då inga av dessa program blev framgångsrika, tvingades USA till förhandlingsbordet 1973. Kriget avslutades 30 april 1975 när den USA-utbildade och -understödda Saigonarmén besegrades

Efter krigets slut fortsatte Sven med att summera vad Vietnams seger inneburit, både för Vietnam och för USA, historiskt och i framtiden. Hur kunde Vietnams folk "stå emot världshistoriens mest omfattande bomboffensiv" och "besegra F örenta Staternas väldiga och modernt beväpnade styrkor"? Hans svar var "den politiska mobiliseringen av folket". Vid krigsslutet bjöds han och Susanne af Geijerstam in att som representanter för Kommentar besöka södra Vietnam, en resa som dokumenterades i en rad artiklar.

Ofta återkom Sven i sina artiklar och tal till att "ingen industrisektor har ett inflytande över USAs utrikespolitik som motsvarar oljebolagens". För en amerikansk regering var det strategiskt viktigt att ha kontroll över både oljetillgångar och deras transportvägar, något som vi sett gälla än i dag i Irak och i Afghanistan. Sven gick också till botten med en rad andra frågor. Han undersökte i några större artiklar hur atomvapen användes av den amerikanska regeringen i politiska syften. Han var också tidigt ute med en omfattande serie artiklar om migrationen i världen.

Sven var en tillbakadragen person, men när han kom till redaktionen berättade han ofta med stor entusiasm om vad han funnit i sina studier. Vi beundrade Sven för hans målmedvetna och hängivna arbete som på ett avgörande sätt bidrog till fördjupade kunskaper inom hela Vietnamrörelsenom USA-krigets karaktär

Kommentars redaktion

 

 

 

LEDARE

 

Latinamerika slår vakt om sina naturtillgångar

För omkring 20 år sedan började Latinamerikas politiska karta få ett nytt utseende. Grymma militärdiktaturer som installerats av USA-imperialismen i maskopi med lokal politisk och ekonomisk överklass från mitten av 60-talet försvann undan för undan, och vägen öppnades för regeringar med progressiva förtecken. I de flesta fall kom dessa till makten helt enligt de kapitalistiska demokratiernas spelregler, ibland efter en tid med förment demokratiska regeringar som återupprättade vissa medborgerliga rättigheter, men som förde en nyliberal politik och där det frodades en korruption som i grunden svek folkens förhoppningar.

I ledningen för en del av dessa nya regeringar sitter företrädare för gerillarörelser som kämpat mot gamla tiders diktaturer och som besegrats militärt. Dock har det senare visat sig att deras kamp vunnit gensvar hos senare generationer.

Trots det har ingen av dessa regeringar, med undantag för den venezolanska under Hugo Chávez, förklarat sig vilja stå för ett socialistiskt styre och samtliga, däribland Hugo Chávez, verkar inom marknadsekonomins ramar, även om man lägger tonvikten på olika former av kooperativism och självstyre.

Mellan dessa regeringar finns det givetvis nyansskillnader på en kontinent som präglas av enhet i mångfald, men alla har det gemensamt att man vill bevara arvet från föregångsmän som kämpat för latinamerikansk enhet, för att erövra verklig överhöghet, och mot utländsk inblandning eller förmynderi.

Gutemberg Charquero

KOMMENTAR
USA-pengar
till oppositionen
i Venezuela

I mitten av februari avslöjade Venezuelas president Hugo Chávez att USAs regering stöttat flera oppositionsgrupper i landet med miljontals dollar.

Som enda förklaring har regeringstjänstemän i Washington hävdat att pengarna var ett stöd till demokratin i Latinamerika, med tillägget att man tidigare också hade givit ekonomisk hjälp åt Chávez närstående organisationer, men några belägg har man inte presterat.

Venezolanerna har tagit avstånd från USAs inblandning, i synnerhet som detta sker vid en tidpunkt när valmyndigheterna står i begrepp att meddela om oppositionen har lyckats samla ihop tillräckligt många namnunderskrifter för att hålla en folkomröstning om Chávez vara eller inte vara på presidentposten. Oppositionsledarna har sagt ifrån att de inte kommer att godta ett resultat som inte leder till folkomröstning. Samtidigt har polisen beslagtagit krigsvapen och ammunition som kommit in i landet från Miami.

USAs undanflykter ger Venezuelas antidemokratiska opposition vind i seglen. Samtidigt påstår Bush och hans närmaste rådgivare att det försiggår en kubansk-venezolansk sammansvärjning för att destabilisera Latinamerika.

Dessa tongångar måste tas på stort allvar nu när gallupundersökningar pekar mot att republikanerna kan förlora det kommande presidentvalet. Bush har utropat sig till "president för krig", och är i stånd till vilken galenskap som helst för att dra in sina medborgare i ett nytt krigsäventyr.

Gutemberg Charquero
(Februari 2004)

KOMMENTAR
Irakkriget gynnar amerikanska säkerhetsföretag

I kölvattnet av Irakkriget har tusentals amerikanska legosoldater rekryterats för att skydda officiella irakiska tillgångar.

Sålunda har företaget Erinys 6 500 man i landet för att skydda de irakiska oljeinstallationerna mot sabotage. Företaget Global Risk har tagit hand om skyddet av den tillfälliga administrationen medan Vinnell har hand om utbildningen av den nya irakiska krigsmakten. Dyncorp utbildar nya poliser samt Olive skyddar tjänstemän från stora amerikanska företag.

De betecknas alla som stridande och deras möjliga förluster göms undan i de officiella amerikanska, militära förlusterna.

Fredrik Swenson
(december 2003)

 

KOMMENTAR
Ett ovärderligt dokument från Venezuela

I oktober sände SVT en irländsk dokumentär där vi kunde uppleva - minut för minut - hur Venezuelas folkvalde president Hugo Chávez först störtades genom en statskupp och ett dygn senare återvände till presidentpalatset och sin post.

Ett ovärderligt dokument, efterson filmteamet råkade befinna sig inne i presidentpalatset i Caracas och kunde registrerade vad som verkligen hände innanför och utanför palatsets väggar, nämligen något helt annat än det som rapporterats av det allra flesta massmedia.

» Läs artikeln

BOKRECENSION
Imperiet - kapitalismens högsta stadium

I vilket avseende skiljer sig dagens dominerande kapitalism från imperialismen såsom den marxistiska traditionen definierar den?

Denna fråga försöker författarna Michael Hardt och Antonio Negri ge svar på i sin bok Imperiet som nyligen kommit ut på svenska. Boken har översatts till ett 20-tal språk och skapat en lång rad debatter och kritiska kommentarer.

» Läs mer

UTTALANDE
Vänsterpartister till Kubas försvar

"Vi, 17 medlemmar i Vänsterpartiet i Sverige på besök på Kuba för att studera deltagardemokrati och hållbar utveckling, förenar våra röster med alla dem som runt om i världen kräver respekt för Kubas rätt till oberoende och självbestämmande
och rätt att försvara sin nationella säkerhet mot USAs ekonomiska, terror- och propagandakrigföring samt mot planerna på militär aggression, och vi ansluter oss med våra namn till det internationella "Uppropet till världens samvete"."

» Läs hela uttalandet

Kuba får inte
bli ett nytt Irak!

USA satsar sedan många år tillbaka på att återta den kontroll över Kuba man förlorade i och med 1959 års revolution. På senare tid har hoten och provokationerna mot Kuba trappats upp.

Miljontals dollar satsas på "dissidenter", som handlar på direkt order av USA. USAs representant i FN lämnar ett möte i protest mot Kuba. Kubanska FN-diplomater utvisas från New York. Nu när världens uppmärksamhet vänds från Irak, intensifiera